Brännvinsinflation

”Gustav III förordnade nu, att bränvin ej finge tillverkas af andra än kronan, och anlade kronobrännerier. Detta gjorde han i den bästa afsigt, men det visade sig att bränvinssupandet derigenom ökades istället för att minskas, och kronobrännerierna väckte mycket missnöje, i synnerhet bland allmogen.”

Brännvinsinflation Läs mer »