Om maktövertagandet i Afghanistan

Raden av olika makters historiska försök att invadera och kontrollera Afghanistan är många. I Förenta staternas fall handlar det emellertid dessutom om ett rejält självmål.

En gång i tiden hyllade Förenta staterna Usama Bin Laden som ”frihetshjälte”. Det var nämligen Förenta staterna som tyckte att det var en utmärkt idé att stödja talibanerna och deras bundsförvant i den saudiska miljonären och privatjihadisten i de senares krig mot Sovjetunionen. Efter Sovjetunionens tillbakadragande från Afghanistan skedde också ungefär samma utveckling som den vi ser inträffa idag. 

Vilka är talibanerna och hur vann de kriget? Talibanerna har fått sitt namn från det arabiska ordet ”talib” som betyder student. Talib åsyftar i detta avseende en lärljungeeller en studerande av religionen islam, dess urkunder som koranen och berättelser om Muhammeds liv ochtolkningar av koranen, det vill säga ”Sunna”. Det mesta av Muhammeds liv står nedskrivet i hadithsamlingar och de mest auktoritativa hadithsamlingarna har också förts vidare av Muhammeds närmaste lärljungar och nedtecknats av ledarna för det islamska samfundet, Umman, efter Muhammed.

Talibanerna är en islamistisk rörelse. Liksom religionens grundare, Muhammed, gör talibanerna ingen åtskillnad på religion, stat, politik och juridik. Deras islam är en helhetslösning på allt från hur man går på toaletten, hanterar sin fru i äktenskapet, krigar, arbetar, ber och äter. Det mesta är reglerat av religionen och den tolkningstradition som man tillhör inom religionen. 

Folkgruppen talibaner är pashtuner och har förenat islamism med traditioner som kallas pashtunwali. Det är i grunden en kultur som bygger på klantänkande och där det är mannen som har till uppgift att skydda klanens och familjens heder. Om exempelvis en kvinna inte beter sig korrekt i den egna klanen så faller ansvaret för hennes vandel på mannen. Pashtunwali har därtill strikta ideal om hur man hanterar gäster och löser tvister. Dessa seder är förenliga med deras uttolkning av Islam. Exempelvis skall en gäst åtnjuta fullt skydd och gästfrihet så länge han är gäst. När han däremot slutar att vara gäst, kan han tillhöra fienden och måste bekämpas. Tvister mellan klaner kan lösas genom att en flicka i den ena klanen gifts bort med någon man i den andra klanen. Så stiftas fred och hedern återställs. Blodshämnd kan även undvikas genom ekonomiska transaktioner som exempelvis överföring av getter. 

Islamism i förening med pashtunwali ger litet utrymme för individualism och privata studier och åsikter. Det är med andra ord inte doktorander i matematik, latin och arkitektur som nu har tagit makten i Afghanistan. Individuell utveckling är helt underordnad klanens och religionens intressen. Hedern, klanen och den rätta uttolkningen av islam ger dessutom inte mycket tid över till annat.

Det är också viktigt att känna till talibanernas perspektiv på kriget i Afghanistan och varför de nyligen lät avrätta Islamiska Statens ledare i landet. Utifrån deras perspektiv är Afghanistan ett islamskt land, eller ett land där islam en gång segrat. Därför tillhör landet som helhet religionen islam. Har det en gång erövrats för Allah ligger det på det muslimska samfundets plikt att återta det. 

Man anser därtill att Islamiska Staten, IS, version av Islam är heretisk. Istället för ett kalifat förespråkar talibanerna ett emirat. Skillnaden mellan de två kan förstås som motsvarigheten mellan de europeiska kejsardömena och monarkierna. En kejsare har anspråk på mer än ett land och det finns egentligen ingen bortre gräns för de länder som kejsaren kan lägga under sig (jämför exempelvis med Romarriket). Inom islam är ”kejsaren” dessutom högsta religiösa och moraliska auktoritet. Han leder umman, samfundet, både politiskt och religiöst och där det politiska dessutom involverar militär och erövring. När islam spreds under de första kaliferna skedde konversionerna mycket snabbt och var omfattande. Orsaken till detta beror på att kaliferna hade tre erbjudanden till länder och stammar som ännu inte var islamska: 1.) Konvertera och förena er med oss och ni undviker krig och kan ta del av en rättfärdig kamp och rättfärdiga erövringar. Ni får också skydd av oss. 2.) Betala en stor summa guld. 3.) Bli underordnade genom erövring. 

De flesta arabiska stammar valde det första alternativet medan Europa valde det sista då man inte ville överge den kristna tron. 

En emir motsvarar istället en monarki med den skillnaden att även emiren har en religiös och andlig auktoritet. Emiren är en islamsk kung över ett land, i detta fall Afghanistan. I sedvanlig ordning är liknande ideologiska skillnader mellan islamister så pass viktiga och avgörande att det leder till väpnad konflikt mellan olika grupper. I talibanernas fall kunde de acceptera al Qaida och Usama Bin Laden, men inte Islamiska Staten som de ansåg ha fellära. Den Islamiska Staten vill alltså ha en global islamsk kejsare (kalif).

Hur kunde då talibanerna segra så snabbt och så pass effektivt? Det handlar inte bara om att Förenta staterna närt en korrumperad politisk administration utandessutom om militära förutsättningar. Den afghanska armén, ANA, var i många avseenden ett ”biståndsprojekt” för att hålla folk sysselsatta. Det spelar då liten roll att de hade 300 000 anställda. De enda stridbara förband inom ANA var en kommandokår på 21 000 riktiga soldater. Dessa var inblandade i 80% av alla strider medan de övriga malajerna stod för en knapphändig hantering av 20%. 

Kommandokåren hade fått utbildning i modern krigföring av Förenta staterna. Detta var ett stort misstag. Den moderna krigföringen kallas ”combined arms warfare” och består av att små enheter lokaliserar och triangulerarfiendens position och att luftstridskrafter står för merparten av elden i målet. Ett lokalt förband kan när som helst ropa in flygunderstöd och evakuering. Det är också denna modell som det svenska försvaret lär ut. 

In på scenen stiger Joe Biden som har helt andra politiska ambitioner i åtanke. Han vill att Förenta staterna lämnar Afghanistan och att lämna betyder då även att flygvapnet lämnar landet. I ett svep försvann därför 8000 amerikanska soldater och 30 000 tekniker som annars skötte underhåll av flyg och teknisk utrustning. Man vädjade då om att åtminstone några av dessa tekniker skulle kunna vara kvar i landet, men Biden sa nej. In i det sista försökte några tekniker att bistå det afghanska flygvapnet via Zoomlänkar från Förenta staterna. Parallellt med detta utförde talibanerna riktade mord på piloter och annan nyckelpersonal inom ANA. 

När således flygunderstödet försvann var den moderna krigföring som den afghanska kommandokåren tränats i borta. Talibanerna kunde därför snabbt vinna landet och till slut tåga in i presidentpalatset och stoltsera i arabisk TV. Detta är tragiskt av den anledningen att kommandokåren aldrig förlorade en enda egentlig strid mot talibanerna. De var emellertid satta ur spel av den regim som tränat upp dem. 

Det är nu inte enbart piloter som talibanerna riktat in sig på utan också vad de ser som kulturella fiender till emiratets förverkligande. Sådana fiender är inte bara politiska utan också religiösa. Rapporter har kommit in från civila där talibanerna besöker hus och hem för att dels ta krigsbyten i form av unga kvinnor och där gränsen är 12 år. Dessa hamnar i sexuellt slaveri liknande den IS bedrev. Det andra talibanerna undersöker är om en familj har kristna appar på telefonerna. Personer med kristna appar förs omedelbart bort för avrättning. 

Källor: 

https://www.beliefnet.com/columnists/christnewstoday/2021/08/taliban-is-carrying-out-door-to-door-manhunt-targeting-christians.html
https://www.19fortyfive.com/2021/08/how-the-taliban-crushed-the-afghan-national-army-so-easily/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *