Libertarianism bortom höger och vänster

En barnslig fördumning

Begreppen ”höger” och ”vänster” är i flera avseenden överspelade i dagens politiska verklighet. De duger inte ens som en infantil positionsbestämning av ”var man står” i olika frågor eftersom andra frågor bortom höger och vänster har blivit politiskt relevanta. Den gamla indelningen uppkom utifrån hur man satt i den franska generalförsamlingen under den franska revolutionen och där reformivrare satt till vänster och konservativa till höger. I denna mening så skulle inte bara dagens socialdemokratiska oförmåga att ändra politisk riktning och hålla fast vid makten utan egentlig ideologisk vilja till större reformer i något avseende, ses som en konservativ kraft i ordets sämsta mening, medan reformivrare däremot skulle ses som vänsterradikala.

Om man idag vill detronisera konung Löfven och drottning Lööf och genomföra radikala reformer så skulle ju detta rent krasst räknas som en vänsterradikal åsikt betraktat ur detta perspektiv. Löfven/Lööf håller ju stenhårt fast vid ett konservativt grepp där institutioner inte behöver förändras radikalt i något avseende. Inte minst Migrationsverket. De är dessutom medlemmar av ett politikerfrälse vars konservativa privilegier skyndsamt borde avskaffas. Detta gäller i även för parlamentariker i Europaparlamentet och deras arvoden och förmåner.

En annan konsekvens är att indelningen mellan höger och vänster idag ställer till med problem då den ofta leder till missförstånd och politiska låsningar. Detta beror på att politiska frågor som sprängt vänster-högerskalans endimensionalitet idag också blivit frågor som påverkar folks röstbeteenden. En sådan dimension är dikotomin globalism och nationalism / regionalism / lokalism. Globalism skall givetvis skiljas från globalisering.

Med ”globalism” menar jag den politiska viljan att överföra makt till EU, FN och IMF och som exempelvis använder migration och mänsklig klimatpåverkan som argument för ökad centralisering av politisk makt. Globalisering är däremot blott det faktum att individer är sammanlänkade på ett annat sätt idag än för 50 år sedan. Man kan till exempel konstatera att världen idag är ”uppkopplad” och därför också digitalt sammanlänkad idag vad rör information, handel, ekonomiska transfereringar och där det råder en underbar gränslöshet. Vilken vän av frihet är inte för globalisering i denna mening och således motståndare till datalagringsdirektiv från globalister i EU? Men om man alltså är för globalisering, liksom också för avskaffande av tullar och andra mellanstatliga gränser för frihandel, måste man då också av nödvändighet vara för öppna gränser för människor? Är inte det helt olika frågor vid närmare analys? 

Den moderna libertarianismens grundare, Murray Rothbard, insåg helt riktigt att gränser för människor är något som bara ”staten” kan öppna, eftersom det i ett helt privatiserat sammanhang alltid finns gränser som uppstått genom den privata äganderätten. Ja, den privata äganderätten omfattar ju då även vägar, gator, torg och mötesplatser. Jag kan således idealt handla med andra länder via frihandel och utbyta information med dem via olika digitala medier och samtidigt vara lokalist och motståndare till att mitt bostadsområde förvandlas till en krigszon för gängvåld, klaner och dödskjutningar. Var ryms denna ”dimension” i dagens höger och vänsterskala? 

Likaså kan jag vilja värna klimatet med kärnkraft och hårda straff på dumpning av miljöfarliga ämnen som försurar mark och vatten, utan att behöva åberopa eurokrater. Klimatalarmismen är en vänsterrörelse inte för att ”högern” inte bryr sig om klimatet, utan för att den använder klimatet och klimatalarmism som argument för centralisering av politisk makt och aktivt undantränger liksom försvårar för de lösningar som marknaden erbjuder i form av ny teknologi. Den är med andra ord lika irrationell och emotionell som Miljöpartiet och deras kärnkraftsmotstånd.

En historisk ironi i den gamla höger och vänsterskalan var att den historiska vänstern i Frankrike var kritiska till den moraliska libertinism (inte libertarianism) som drabbat delar av adeln och borgerligheten. Man använde traditionella moraliska värderingar i ansiktet på den ”höger” vars uppgift det var att beskydda samma värderingar genom egen representativitet. Idag räknas samma värderingar som just ”värdekonservativa” och höger.

Det råder dessutom stora missförstånd inom både ”högern” och ”vänstern” vad rör kapitalism och vad vi menar med fri marknadsekonomi. I försvaret av en fri marknadsekonomi försvarar vi libertarianer inte de företag och friskolor vars försörjning kommer från det allmänna.

Vi försvarar inte ”privata HVB-hem” som blir försörjda via kommuner och inte heller ”friskolor” som blir försörjda på samma sätt i utbyte mot att de följer Skolverket.

Vi försvarar inte ”frihandel” på EU:s villkor, utan ser EU som både onödig för samma frihandel och tvingande genom direktiv om vad som får och inte får säljas liksom hur det förpackas och säljs.

Vi ser dessutom den ”fria rörligheten” av individer, varor och tjänster som ett hot mot samma frihet eftersom den inte alls respekterar privata äganderätter och där det just är staten som påtvingar individer en gränslöshet vad gäller inflödet av personer till landet.

Detta är inte kapitalism, utan dess motsats om än klädd i ”liberala fårakläder”. 

Finns ens en höger och vänster i svensk politik?

Idag befinner vi oss i ett tillstånd där vänstern (i svensk mening) inte längre förstår socialismen och högern (i svensk mening) inte längre begriper konservatismen och den klassiska liberalismen.

Socialdemokratin har gång på gång ställt sig totalt oförstående inför de farhågor som deras traditionella väljargrupp känner inför alla de problem som uppstått i mångkulturens och migrationens spår och högern (M och KD) har under lång tid bedrivit en lika migrationsradikal linje som Miljöpartiet (ett parti Fredrik Reinfeldt dessutom gjorde upp med i samma fråga).

Både M och KD (men också SD) är dessutom för EU och har psykologiska problem att samarbeta med Sverigedemokraterna som i sin tur mest tycks vilja ha tillbaka ett socialdemokratiskt folkhem som det såg ut innan riksdagen beslutade att införa mångkultur som politiskt ideal i riket.

Inget parti i det ”konservativa” blocket är idag mer radikala rörande migrationspolitiken än de danska socialdemokraterna.

Vidare är inget parti för den fria marknadsekonomins fundament som ju utgår från respekten för privat ägande och inte från individers rörelsefrihet.

Libertarianism bortom höger och vänster

Det finns i egentlig mening ingen ”högerlibertarianism” och ”vänsterlibertarianism”, enbart libertarianism och det som inte är libertarianskt. 

Vi finner då att en konsekvent libertariansk position är förenlig med att individer och grupper av individer (häri råder ingen motsättning mellan individ och kollektiv) kan äga jord, mark och vatten tillsammans och att de som inte anser att de kan detta inte heller är libertarianer.

Vi ser även att libertarianismen är den åskådning som går längst vad gäller tolerans för differens. Individer får leva libertinskt och i vilka relationer de vill. Detta innebär att hbtq-personer tolereras på samma villkor som heterosexuella, men det innebär även lika stor tolerans för konservativa som anser att de förra lever omoraliskt och uttrycker sådana åsikter. Detta innebär att en religiös församling har rätt att viga exempelvis homosexuella par i lika stor utsträckning som att en annan religiös församling har rätt att exkludera homosexuella par som medlemmar. Libertarianer måste försvara det lokala då de alltid försvarar individens äganderätt över sig själv och hennes rättvist förvärvade egendom.

Libertarianer måste således motsätta sig om en stat öppnar gränserna till de områden som individer äger gemensamt eller har historisk rätt till eftersom staten konfiskerat den från deras förfäder under historien.

Libertarianer försvarar att individer kan skapa områden som är mångkulturella och libertinska och där individer röker cannabis hur och när de vill, men de försvarar även att individer skapar områden som drivs efter helt andra principer och ideal.

Libertarianer kan däremot inte anse att de kulturer som exempelvis svenskar byggt under historien och i frånvaro av en stark nationalstat var ”moraliskt felaktiga” i de avseenden de inte använde våld och tvång. Våra regionala landskapskulturer med deras lokala identiteter visar med andra ord att individer i frånvaro av en stark centralmakt tenderar att skapa konservativa lokala gemenskaper och sammanhang där familjen och kyrkan värderas.

Libertarianer kan inte heller motsätta sig organiskt framvuxna ledare och auktoriteter i sådana sammanhang som valts lika frivilligt av människorna. Av denna anledning kan en viss form av traditionell monarki ses som en naturlig konsekvens av friheten. 

Det finns även områden som idag räknas som vänster som en libertarian måste försvara konsekvent. Detta rör ett konsekvent motstånd mot alla övergrepp mot individer på grund av deras kön, ursprung, funktionsnedsättning och klasstillhörighet. En libertarian måste försvara frivilliga sammanslutningar som fackföreningar och tolerera att individer kan komma samman för att äga markegendom och produktionsmedel gemensamt.

Libertarianer måste tolerera att individer frivilligt avsäger sig privat äganderätt och ingår i kollektiv som exempelvis klostergemenskaper och arbetarkollektiv. Allt detta ingår i friheten och baseras på respekten för privat äganderätt. Libertarianismen går därför bortom höger- och vänster i denna mening.

Libertarianismen är, konsekvent tillämpad, transcendent till de politiska motsättningar som idag lamslagit svensk partipolitik.

3 reaktioner på ”Libertarianism bortom höger och vänster”

 1. Vänster och höger kan ha en betydelse. Men måste ju vara definierad.

  Vänster är hyggligt definierad i att en överhet styr över en stor del av BNP. I extremfallet 100%. Där hittar vi Nordkorea.

  Höger måste då av nödvändighet bli motsatsen. Där överheten styr över en minimal del av BNP. Extremhöger är således anarkokapitalism där staten inte finns. Libertarianism med kanske 10% är då tydlig höger. Men inte så extrem som anarkokapitalism.

  Notera att referensen till franska revolutionen och tiden därefter är något av en vandringssägen. Grupperingarna satt inte till höger/vänster konsekvent genom åren. De växlade.
  Vidare var de först långt senare som höger/vänster användes internationellt för att beteckna politisk preferens.

  Globalisering bör beskriva att marknaderna och näringslivet är globalt. Dvs att Apple kan utveckla iPhones i Kalifornien, producera i Kina och sälja över hela världen.

  Anti-globalister bör i konsekvens mena att Apple får utveckla, tillverka och sälja i Kalifornien. Endast. Framtvingat av deras diktatoriska överhet. (Varvid mobilsystem blir så dyra att de inte kan finnas).
  I konsekvens är anti-globalister motståndare till standardiseringsorganet 3GPP som standardiserar mobilsystem

  Vad EU, FN, 3GPP mm handlar om är att man avtala frivilligt om delaktighet. Det kan väldigt grovt liknas vid att man köper aktier i ett företag. Då måste man också förlika sig med att det gäller majoritetsbeslut och att man måste följa dessa.

  Jag känner inte till att någon tvingats vara medlem i vare sig EU/FN/3GPP eller några IEEE standardiseringsorgan. De som ser dessa som globalism och något negativt borde rimligen inte ens använda internet. Som då skulle vara en orgie i ”globalism”. Besluten är inte det minsta lokala.
  Men trots detta ser jag ”anti-globalister” skriva på nätet. Varför är dom så inkonsekventa?

  Varför skulle en liberal/libertarian/anarkokapitalist ha några synpunkter på var den som köper grannhuset är född? Nej.
  Däremot kan anti-liberala isolationister ha det. De kan mena att det måste vara en som är född i samma kommun. Eller i samma län. Eller samma land. Beroende på hur anti-liberala de är.

  Vem ”använder migration och mänsklig klimatpåverkan som argument för ökad centralisering av politisk makt”?? Det ter sig mer som en halmgubbe. Väldigt konspiratoriskt i alla fall.

  Politiker är i verkligheten mer figurer som viker sig för folkviljan och försöker hålla sig vid makten på det viset. Därav att de är så fladdriga och inkonsistenta i sin politik.

  Se bara som exempel på hur de viker sig inför borttagande av ränteavdrag. Trots att det följer som strikt konsekvens av en princip skattesystemet bygger på.

  Vad betyder försvarar här: ”I försvaret av en fri marknadsekonomi försvarar vi libertarianer inte de företag och friskolor vars försörjning kommer från det allmänna.”

  Varför skulle en libertarian ha invändningar mot företag som säljer glödlampor och lysrör? De köps nämligen av offentlig sektor i olika länder. Detta är helt absurt.
  Eller leverantörer av medicinsk utrustning. Varför skulle libertarianer ha synpunkter på dessa företag bara för att de säljer till svenska landsting.
  Absurd tanke är bara förnamnet.

  Skribenten verkar ha fått migration på hjärnan. I vänsterns Nordkorea har man ingen migration. I högerns Singapore är halva befolkningen invandrare.
  Visst kan det sägas finnas kopplingar. I ett vänstersamhälle kan överheten besluta var olika människor SKALL bo. Du får inte flytta helt enkelt.
  Medan ett högersamhälle inte lägger sig i det. Vem som helst som kan hala upp köpeskilling får köpa grannens fastighet. Spelar ingen roll var dom är födda.

  ”Libertarianer måste således motsätta sig om en stat öppnar gränserna till de områden som individer äger gemensamt”.
  Nej. Libertarianer motsätter sig den gemensamma egendomen. Att staten äger egendom på det sättet finns inte för Libertarianer.
  Och det är nog här det går fel för skribenten. Skribenten verkar tänka sig ett vänstersamhälle med vissa liberala inslag. Och då blir det naturligtvis problem.

  Tänk i stället att all mark är privat. All.
  Då måste privata ägare av vägar har ett samarbete med varandra. T ex för praktiskt hantering av betalning och trafikregler. En del kommer här skrika globalism då.

  Här kan naturligtvis de boende i en region skapa en globalistisk förening där alla medlemmar frivilligt avhänder sig makt om vem de säljer till och div annat. Så att kulturen i området bevaras.

  Anti-globalister behöver globalism för att uppnå sitt sakoku edict. Dom behöver ge upp makt till en överhet för att betvinga andra. Så långt har dom nog inte tänkt.

  Var hittar man något i anarkokapitalism/Libertarianism som inte är höger?
  Svaret bör vara inget. Men någon kanske kan hitta något. (Men då är det bra om det inte är med en stat i exemplet).

 2. Nikodemus Ungh

  Bosse

  Jag ser tre missförstånd av texten i din kommentar vilka samtliga beror på att du utgår från en annan syn på staten än den som libertarianer brukar ha.

  För det första varken EU eller den moderna nationalstaten grundade på frihet, frihetliga samhällsfördrag eller frihetliga sammanslutningar. Ifråga om nationalstaten handlar det om en begränsad historisk period där medborgarskapet föddes, nationen och staten flätades samman och ett våldsmonopol liksom juridisk monism infördes. Att sedan se EU som en frihetlig sammanslutning är i sammanhanget ett skämt. EU:s federala riktning har dessutom skett genom att man kört över flera lokala folkomröstningar.

  Internet behövde varken staten eller EU för att utvecklas.

  Det är den fria marknaden som utvecklat den teknik som idag möjliggör internet, datorer och Smartphones.

  Frihandel kräver inte politisk maktutövning utan frånvaron av politisk maktutövning.

  Ingen har rätt att hindra en individ från att köpa hus och hem, men staten har inte rätt att finansiera det hela eller att påtvinga privat ägda och vad som borde ha varit privat ägda samhällen individer och som idag blivit utanförskapsområden. Staten har inte heller moraliskt rätten att påtvinga samhället och fria individer ideologier som mångkulturalism, identitetspolitik och normkritik.

  1. Jaha. Vad är min syn på staten och vad är Libertarianers? Hade ju varit bra att få läsa det då.

   Det är frivilligt att vara med i EU. Borde vi inte behöva avhandla. Vilket land har med våld tvingats med i EU?

   Konstig kommentar om internet och staten. Har inget med det jag skrev att göra.
   Det är nog så att du inte förstod vad jag menade. Och jag kan ta till mig att jag borde ha varit tydligare.

   Enda skälet till att vi kan ha så komplexa produkter som smartphones (och grafikkort, DRAM och processorer) är att de säljas i enorma volymer över hela världen. Endast då blir priset så lågt på produkterna att de går att sälja. Det är enorma utvecklingskostnader bakom och bara med enorm försäljningsvolym får man ned priset så att de blir överkomliga. Den som inte håller med kan ju lämpligen räkna efter själv.

   För att ha en så enorm global försäljning måste global standard finnas och följas. Det är vad jag säger. Globaliseringens enorma försäljningsvolymer ger oss komplexa produkter som annars vore omöjliga.
   Skulle man i regionen Sverige försökt koka ihop en egen mobilstandard skulle det bli så dyrt att ingen hade råd att köpa varken radio access nät eller smartphones.
   Standarder behöver inte drivas fram av stater. Men de måste accepteras globalt.
   (NMT var inte bara svensk. Den var dessutom svindyr, och fixade bara dåligt ljud).

   I USA använde man DAMPS fram till ca 2001. Det gjorde att man låg långt efter i mobiltelefon-produkter. Utvecklingen skedde främst för ”EU”-standarden GSM. Det gjorde att operatörerna i USA till slut fick ge upp. Och underkasta sig mer globala standarder. Men det var ju deras fria val.
   USA och dess folkmängd och köpkraft var inte tillräckligt.

   Verkligheten är lite mer komplex.

   Vi verkar överens om att den som kan betala får köpa min grannes hus när denne säljer. Och att var köparen är född har inte med saken att göra. Det är bra.

   Kan vi också vara överens om att staten inte skall lägga sig i hur folk flyttar heller? Det är var och ens betalförmåga som styr det.
   Och att staten inte skall beskatta folk och dela ut välfärd heller?

   Kanske är det här det skär sig? Jag är libertarian och du socialist. Och du menar att staten skall fixa välfärd till folk?
   Annars ser jag inget skäl till ditt prat om migration.

   Möjligen har jag missat någon mening i det du skrev. Men det var inte så lätt att följa. Prova att skriv några fundamentala satser, så kan vi se om vi kan vara överens. Eller var det skiljer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *