Hör Roger Scrutons konservatism hemma hos Sverigedemokraterna?

roger-scruton
Roger Scruton

Roger Scruton hör till en av de mest lästa författarna inom den moderna anglosaxiska konservatismen. Hans författarskap nämndes också av Sverigedemokraternas partiideolog Mattias Karlsson som en av hans inspirationskällor. Det som utmärker den anglosaxiska konservativa tradition som Scruton är en del av är en skepticism visavi statens och politikens möjligheter och en estetisering av lokala sammanhang och kulturer. Hos Roger Scruton har detta förenats med en ekologisk medvetenhet och kritik av mångkulturalismen. Scruton menar att den djupekologiska rörelsen, ja till och med ekofeminismen, har influerats av en i grunden konservativ idé om den naturliga miljöns bevarande. I boken: ”How to be a Conservative” ställer han den för konservativa i vår tid så viktiga frågan om hur man kan leva i harmoni med sina förfäder och deras traditioner när man samtidigt befinner sig i ett sammanhang som är influerat av starka vänsteridéer inom både politik och kulturliv?

Oikofobi

Mest känd är kanske Scruton för ordet oikofobi vilket betecknar rädslan för sin egen hembygd (oikos – grek. Betyder hem och ligger även till grund för ekonomi som ju betyder hushållning). I ordet lägger emellertid Scruton mycket mer än bara rädsla för traditionella hembygder med deras lokala sedvänjor – något man kan kontrastera mot urbana och högteknologiska samhällen. Oikofobi är inte tänkt att stå i motsättning primärt till storstaden utan vill fånga in en mentalitet som av nästan principiella skäl riktar förakt för det nationella, gamla och lokala just för att det är nationellt, gammalt, fyllt med traditioner från äldre generationer och således inte nytt, progressivt och hippt.

Miljö, hembygd och mångkultur

Om miljörörelsen är en konservatism riktad visavi naturen och det levande är den politiska konservatismen enligt Scruton ett försök att bevara den kulturella och sociala miljön. Det som utmärker denna miljö är att det är människor med ett gemensamt släktskap som levt och arbetat tillsammans i ett och samma landskap över tid. Mot denna bakgrund ifrågasätter Scruton idén om mångkulturalismen eftersom denna idé tvärtom bygger på att individer med olika släktskap, sedvänjor och traditioner skall bosätta sig och leva i en och samma landskapsmiljö.

Där miljörörelsen söker sig till övernationella strukturer och ber om drastiska förändringar av miljöpolitiken, missar de, enligt Scruton, det viktigaste medlet för deras politiska målsättningar, nämligen frivilliga lokala och nationella organisationer. Istället för att verka inom en oikofobisk mentalitet och bortse från lokala resurser skall vi verka för miljön nerifrån och upp genom att börja värdesätta den lokala miljö i vilken vi lever och verkar. Oikofili (kärleken till hemmet/ hembygden/ det egna lokala sammanhanget) bör ersätta oikofobi (rädsla för hembygden och globala aspirationer för hela mänskligheten).

Givetvis ser en utomstående en dikotomi framträda i detta. Varför kan man exempelvis inte verka både lokalt och globalt samtidigt? Om det är så att miljörörelsen struntar i det egna ansvaret och målar sina båtar med giftiga kemikalier så har de missat det lokala ansvaret. Om det däremot är så att man inte ser med bekymmer på den gamla sovjetiska flottan som står och rostar och läcker ut miljöfarliga ämnen på sina håll, har man missat det större ansvaret. Kärnkraftsolyckor får konsekvenser långt utanför den lokala hembygden. En helt annan fråga är klimatdebatten där det finns mycket goda skäl till att vara kritisk och ifrågasättande till allt från varningar för koldioxidutsläpp till solstormars åverkan på ozonlagret. Faktum är att vår natur aldrig har mått så bra som nu.

Men Scruton har givetvis en mycket bra poäng här. Miljöansvar borde börja lokalt och gärna på individnivå. Om jag som individ skulle hälla ut något miljöfarligt ämne i avloppet så är ju detta en indirekt aggressionshandling mot andra individers liv, hälsa och egendom. Miljön förenar individer i ett gemensamt ansvar i den mån individuella handlingar påverkar andra individers rättigheter. Libertarianismen leder till att man måste visa miljöhänsyn och det bästa sättet att göra detta på är att respektera den privata äganderätten. Den libertarianska intuitionen är att det man äger tar man också bättre hand om än det man lånar eller hyr. Om en grupp individer äger andelar i en fabrik som förpestar min privata egendom har jag rätt till ersättning och kan, då flera andra säkert också är drabbade, tvinga fabriken att ställa om.

Vad gäller Scrutons kritik av mångkulturen så är detta en öppen fråga. Vissa individer trivs mycket bra att leva i ett mångkulturellt sammanhang. Som anhängare av fri invandring ser jag personligen positivt på kulturell pluralism och menar att denna pluralism förutsätter frivillighet och ett synsätt där kulturer byggs från individerna själva och inte uppifrån och ner. När stat och politiker med stora visioner om hur samhället borde se ut driver kultur- och integrationspolitik så får vi sällan något annat än nollkultur i förening med rasism, segregation och sociala, ekonomiska och mentala utanförskap. Frånvaron av socialt kapital i betydelsen lågt förtroende och till och med rivalitet och konflikter som vi ser på olika håll i landet har i värsta fall lett till segregation, uppkomsten av kriminella klansamhällen och zoner där ordningsmakten inte längre har sista ordet. Här lever invandrare liksom svenskar (jag skulle säga majoriteten av alla individer) i skräck för lokala gangsters. Det är motsatsen till frihetlig och spontan ordning eftersom det är statsmakten som skapat liknande områden.  Detta har lett till tre politiska olyckor: framväxten av rasism, islamofobi och främlingsfientlighet, radikalisering av islam och islamism vilket lett till kvinnoförtryck och diskriminering i förorterna och en politisk skruvstädsmentalitet å de övriga partierna. Ingenting av det jag nu nämnde är bra eller önskvärt. Jag tror på fri invandring och har alla människors lika värde som moralisk grundsyn. Detta betyder att jag motsätter mig dels allt som rör diskriminering av människor på grund av deras hudfärg, religion eller kultur och jag förenar med ett konsekvent försvar av alla individers rätt att tolereras i alla avseenden om och endast om de inte själva använder våld och tvång mot någon annan.

Sverigedemokraterna och Scruton

Innan Sverigedemokraterna kallade sig socialkonservativt var det influerat av etnonationalismen och Bevara Sverige Svenskt, BSS. Det etnonationalistiska arvet berodde på att Sverigedemokraterna befinner sig mer i en germansk och romantiskt konservativ 1800-tals tradition än i en anglosaxisk motsvarighet. Partiet tycks än idag vara mer hemma i Johan Gottfried Herders tankevärld än i Edmund Burkes vilket inte minst syns i partiets förhållande till Rudolf Kjellén och folkhemstankens två sidor av klassöverskridande och etniskt gemenskapsbyggande. Den klassöverskridande aspekten har man gemensamt med svensk socialdemokrati och då socialdemokratin tillsammans med Högern startade upp Uppsala Rasbiologiska Institut så ser man att den etniska aspekten även fanns med här. Idag vill Sverigedemokraterna distansera sig från det etniska men man har i grunden kvar den stora politiska visionen om ett svenskt, men nu enbart kulturellt och klassöverskridande, folkhem. Och det är här som man också skiljer sig från Roger Scrutons konservatism. Scrutons konservatism börjar i hembygden och slutar i nationen emedan Sverigedemokraternas nya ”socialkonservatism” börjar med nationalstaten och folkhemmet och slutar med hembygden. På samma sätt som mångkulturalismen varit vänsterns och delar av borgerlighetens moderna nationalstatsprojekt så är svenskheten Sverigedemokraternas nationalstatsprojekt. För Scruton handlar nationsprojektet mer om olika hembygdsprojekt som tillsammans uppgår i en nation. För Scruton blir därför det viktigaste att stärka det lokala civilsamhället. För Sverigedemokraterna är det däremot nationalstaten som skall fixa nationen, jobben, välfärden, hembygden och restaurera folkhemmet med en ”öppen svenskhet”.

Vad innebär denna ”öppna svenskhet”? Den innebär att svenskheten är definierad av nationalstaten men öppen för alla som identifierar sig med den och oavsett varifrån de kommer. Den är med andra ord helt stängd för de skåningar, jämtlänningar, samer och tornedalningar som varken identifierar sig med centralmakten, Sverige eller med svenskheten. Den är stängd för de kulturer som växer fram lokalt och som inte i första hand identifierar sig med statsmaktens ideologi och oavsett om denna makt företräder en öppen svenskhet eller en öppen mångkultur.

Som libertarian hör man därför inte hemma i denna politiska och ideologiska tradition. Som libertarian är jag med Dacke och förordar frihet, lokalt självbestämmande och oberoende av statsmakten. Denna slags ”nationalism” är äldre än både SD, nationalstaten och Gustav Vasa.

Detta får bli min sista artikel om Sverigedemokraterna. Deras politik kan sammanfattas så här: Finns det ett socialt, kulturellt eller ekonomiskt problem så är det till sist staten som skall lösa det. Roligare än så blev det inte.

Roger Scrutons hemsida

59 reaktioner på ”Hör Roger Scrutons konservatism hemma hos Sverigedemokraterna?”

 1. Beträffande mångkultur och storstäder, bör vi kanske också rikta uppmärksamhet mot Mattias Karlssons insatser i Öresundsdebatten:

  ”Mattias Karlsson har en vision, en politisk dröm. Den handlar om ett kulturellt enhetligt Sverige. I skolorna: temaveckor om svensk historia istället för antirasistdagar. På torgen: fosterländska statyer som stärker den svenska identiteten.
  Sverige åt svenskarna. Enkultur istället för mångkultur.
  – Det är ett ideal att sträva mot, säger han.”

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/sverigedemokraterna-i-politikens-finrum/

  Här har vi alltså en kille som vill se svenska erövrarstatyer i Malmö. Kanske det skulle passa med svenska fosterländska statyer i Köpenhamn också, eller?

  Som östansundsk jobbpendlare i Skånes huvudstad Köpenhamn har det alltid förgyllt min tillvaro att hela tiden igenkänna mina far- och morföräldrars gamla skånska (östdanska) ord och vändningar i mina västansundska kollegors vardagsspråk, som numera är närmast helt förträngda av det uppsvenska riks- eller statsspråket, och kunna använda dem när vi kommunicerar.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stdanska_dialekter

  Kultur är väl inte statiskt, men dynamiskt?

  När det gamla landet nu knyts ihop igen och Skåne blir en del av Wonderful Copenhagen, så är det väl via danskan, det skånska språket kommer stärkas?

  1. utlandssvensk

   @Halsingen,

   Hur ser det ut i Danmark? Mitt intryck är att alla länder i Europa driver ungefär den politik som Mattias Karlsson verkar förespråka i ditt citat.

   Flera länder, framförallt de med aktiva separatiströrelser, går nog även längre än vad Karlsson önskar.

   1. @ utlandssvensk

    Sitter det t.ex. danskar i Stockholm som förtiger Stockholms blodbad och insisterar på att en ärestod av Christian II skall trona på stans förnämsta plats där?

    När ett lands historia börjar tillrättaläggas för att skyla över förfädernas nattsvarta gärningar hamnar vi farligt nära den typ av historieskrivning som förekommer i totalitära stater.

   2. Utlandssvensk

    @Halsingen,

    Jag har absolut inga problem med du anser att svensk historia är förljugen och att man förtiger valda delar utan håller med om detta.

    Min poäng är snarare att detta är normalfallet i de flesta nationalstater och definitivt i de som innefattar stora erövrade områden. Möjligen är Danmark här ett undantag, men jag har svårt att tro det.

    Men samtidigt har det på senare tid blivit populär att på olika sätt skämmas för sin historia i västvärlden, så det är väl inte uteslutet att Sverige börjar revidera sin historieskrivning angående erövringen av Skåne.

   3. @ utlandssvensk

    Vad har nationalstater som innefattar stora erövrade områden med saken att göra?

    I ett modernt, fritt samhälle är det helt enkelt oacceptabelt att historieundervisningen grundar sig i en statsnationalistisk och totalitär tradition från 1800-talet.

  2. @ Halsingen

   Bra skrivet, Halsingen!

   Det är som då man trycker ner ett föremål i vatten: Det poppar upp med en kraft som står i proportion till den som användes för att trycka ner det i vattnet.

   Nu gäller det bara att vi inte drunknar…

 2. utlandssvensk

  ” Vissa individer trivs mycket bra att leva i ett mångkulturellt sammanhang.”

  Jo, det går väl att hitta ”vissa individer” som trivs med allt möjligt. Dock är det så att i princip all tillgänglig data pekar på att när folk verkligen väljer själva, t,ex var de ska köpa bostad eller sätta barnen i skola, då är de väldigt benägna att undvika mångkultur. Att sen en stor del av dessa gärna hycklar och utåt påstår sig älska mångkultur, det är en annan femma.

  ”När stat och politiker med stora visioner om hur samhället borde se ut driver kultur- och integrationspolitik så får vi sällan något annat än nollkultur i förening med rasism, segregation och sociala, ekonomiska och mentala utanförskap.”

  Vad har du för belägg för detta? Det finns, minst sagt, gott om exempel på motsatsen. Nu gillar inte jag heller stat och politiker, men det är omöjligt att hävda att stater med stark styrning av kultur- och integrationspolitik normalt uppnår ”nollkultur”. I så fall bör man rimligen anse att det knappt finns några kulturer i västvärlden. Är det skribentens åsikt?

  Om jag förstår dig rätt är det den statliga svenska politiken som har lett till ”radikalisering av islam och islamism”. Detta är helt enkelt inte seriöst och alla som vet något om yttervärlden borde inse detta.

  Det kanske är hårt, men mitt intryck är att Ungh bara sitter och fabulerar på högstadienivå, helt utan täckning för många av sina utsagor, Uppenbarligen ogillar han SD, men detta blir bara löjligt.

  1. ”Dock är det så att i princip all tillgänglig data pekar på att när folk verkligen väljer själva, t,ex var de ska köpa bostad eller sätta barnen i skola, då är de väldigt benägna att undvika mångkultur.”

   Beror väl också på om folk väljer att undvika mångkultur pga av de upplevs som socioekonomiskt sämre (sämre klasskamrater, mer kriminalitet) eller på grund av att de inte vill bo med folk som har en annan hudfärg, kultur eller språk.

   Jag skulle gissa att i de allra flesta fall så undviker folk att köpa hus i tex Rinkeby för att de upplever att det är en sämre socioekonomisk situation där jmf med tex lidingö (vilket troligtvis stämmer). Det sker alltså inte för att folk ogillar folk med annan hudfärg, kultur eller språk utan helt enkelt för att folk strävar efter att bosätta sig på ett så bra ställe som möjligt (där ”bra” är en subjektiv preferens.)

   Då är det inte mångkulturen som man är emot utan man är emot att bo i ett socioekonomiskt sämre område vilket inte är så himla märkligt. De flesta skulle nog tex. inte har några problem med att flytta in i ett bostadsområde fyllt av rika välutbildade människor från olika delar av världen.

   1. Utlandssvensk

    @Victor,

    Tja, det är i praktiken väldigt svårt att skilja ”socioekonomiska” faktorer från kultur och hudfärg i många fall.

    Ta t.ex romer eller muslimer. Alla data från alla västländer visar upp sämre ekonomiskt utfall för dessa grupper. Vänstern anser normalt att detta beror på diskriminering men vissa anser att orsaken är just själva kulturen. Nu blir det väldigt svårt att föra en sådan debatt på ett svenskt forum, eftersom den senare ståndpunkten är olaglig.

    Dock kan alla fritt surfa runt och t.ex ta del av den väldigt omfattande debatten i UK om den massiva skillnaden som finns i utfall mellan muslimer och hinduer som kommer från i princip samma områden. Vad gäller romer finns det också mycket att läsa.

    Merparten av all forskning angående white flight kommer dock från USA och den är närmast entydig: Om andelen svarta går över något gränsvärde börjar de vita att flytta och snart är alla borta.. Detta gäller både mindre områden som förorter men även hela städer som t.ex Detroit och Baltimore.

    Nu är etnisk segregering via kontrakt olagligt i USA men de användes flitigt upp till 60-talet. Det är nog helt givet att om dessa kontrakt åter blev tillåtna så skulle de användas på nästan alla nya bostadsområden och man skulle då få en formaliserad segregering snarare än den de facto segregering som råder nu.

    Samma gäller nog i Sverige. Om det var tillåtet att bygga t.ex ett villaområde där endast vita fick bo, då skulle priserna i detta vara högre än övriga och många sådana skulle byggas. Det skulle även bli en marknad för t.ex områden med endast muslimer. Säkert kunde det även bli en del blandområden, men dessa skulle nog vara få.

    Min uppfattning är att allt pekar på att segregering är det naturliga när fria människor fattar fria val och att mångkultur däremot normalt måste upprätthållas med statligt tvång.

  2. @ utlandssvensk

   Under de liberala åren före första världskriget, fick t.ex. barnen i de skånska öresundsstäderna sin utbildning i skolor i Köpenhamn och Helsingør, och den skånska pressens recensioner av konserter, teater, dans, opera etc var nästan uteslutande från scenen i Skånes huvudstad Köpenhamn.

   Varför är du så infernaliskt rädd för en återgång från nutidens centralkultur, till dåtidens mångkultur?

   1. Utlandssvensk

    ”Varför är du så infernaliskt rädd för en återgång från nutidens centralkultur, till dåtidens mångkultur?”

    Jag begriper inte hur du läser vad jag skriver! Vad får dig att tro att jag skulle ha något emot ett friare Skåne med starkare band till Danmark?

    För att vara tydligt anser jag att ett fritt Skåne skulle vara utmärkt. Rent allmänt gillar jag den schweiziska modellen, med mycket starkare regioner och svagare centralmakt, kombinerat med bindande folkomröstningar.

   2. @ Utlandssvensk

    Är det inte då mångfald och mångkultur du förespråkar, snarare än centralfald och centralkultur?

   3. Utlandssvensk

    ”Är det inte då mångfald och mångkultur du förespråkar, snarare än centralfald och centralkultur?”

    En stark centralmakt står knappast i motsats till mångkultur, åtminstone som den senare termen normalt används i dagens Sverige. Tvärtom är det så att det ofta är länder just med starka centralmakter som lätt kan påtvinga denna typ av mångkultur på den befintliga befolkningen, något som är mycket svårare när medborgarna har verkligt eget inflytande.

    Schweiz har nog Europas i särklass svagaste centralmakt men samtidigt är landet, med svenska mått mätt, fascistiskt vad gäller t.ex asylpolitik och assimmileringskrav. Det finns även en hel del nationalromantik.

   4. @ Utlandssvensk

    Menar du att den svenska folkhemsstatens centralistiska/storsvenska dogm ”ett folk, en historia, ett språk, ett land” inte står i motsats till mångkultur?

   5. utlandssvensk

    ”Menar du att den svenska folkhemsstatens centralistiska/storsvenska dogm ”ett folk, en historia, ett språk, ett land” inte står i motsats till mångkultur?”

    Jösses! Kan du inte läsa? Det här blir helt absurt. Du verkar debattera med en renodlad halmdocka som inte har någon som helst koppling till vad jag skriver.

   6. Har bara svårt att se hur den svenska centralstaten som driver tesen att medborgarskap och nationalitet är samma sak, och inte respekterar eller accepterar en nationell mångfald inom staten, kan påstås påtvinga befolkningen en mångkultur inom sina erövrade domäner?

 3. Personligen bor jag hellre med en grupp individer från alla möjliga delar av världen som respekterar mig som individ och tolererar min världsbild i ett öppet meningsutbyte än med en etniskt homogen grupp som jag inte förmår att föra en intellektuell diskussion med. Det finns ytterst bara individer.

  1. Utlandssvensk

   ”personligen bor jag hellre med en grupp individer från alla möjliga delar av världen som respekterar mig som individ och tolererar min världsbild i ett öppet meningsutbyte än med en etniskt homogen grupp som jag inte förmår att föra en intellektuell diskussion med.”

   För all del, alla bör få göra som de vill. Men jag är lite nyfiken på var du tror att du kan hitta denna rengbågsgrupp som tolererar din världsbild.

   1. @ Utlandssvensk

    Det är inte första gången trångboddhet leder till sociala problem. Nu är det invandrare som bor trångt. Detta sliter på lägenheter och hus och leder till relativt många sopor till miljöhus per lägenhet. Det kan också bli stöktigare i en liten lya med många än vad det är i en stor lägenhet med en eller två i, kanske på Östermalm.

    Ekonomiskt heter lösningen naturligtvis att bygga bort bristen med kompetens ifrån andra ekonomier. Detta skulle leda till en sysselsättningsökning i Sverige och ge tillväxt.

    De slitna områdena kan rustas upp och förnyas. Då kommer det också att bli trevligare att bo där, med restauranger, bibliotek, cafér m m för alla.

   2. @ Utlandssvensk

    Består samhället bara av grupper, och inte individer?

    Att jag skulle ha mer gemensamt med Don Löfven eller Jimmie Åkesson i Tokholm än t.ex. mina libertarianska vänner i Free State-projektet i New Hampshire, tar jag som en förolämpning.

 4. Utlandssvensk

  Detta skulle nog kunna bli en kul debatt och jag hade gärna deltagit aktivt.

  Tyvärr verkar de flesta, men inte alla, av mina inlägg hamna i något filter och det blir då helt hopplöst. Jag undviker att lägga in länkar, men det hjälper inte.

  Så jag ger upp!

 5. Utlandssvensk

  @ Halsingen,

  ”Består samhället bara av grupper, och inte individer?”

  Min poäng var att fria individer som gör fria val tenderar att söka sig till andra som de på något sätt uppfattar som lika. Hur kan du få det till att jag ser samhället som bestående endast av grupper?

  Rätten att diskriminera är absolut fundamental om man vill ha frihet.

  1. @ Utlandssvensk

   Jag diskriminerar när jag hellre umgås med libertarianer i Muslims4liberty än med storsvenska chavinister i SD.

   Min kritik handlade snarare om din hangup på utlänningar.

   1. Utlandssvensk

    @Halsingen

    ”Min kritik handlade snarare om din hangup på utlänningar”

    Nu har jag ärligen försökt att debattera med dig, men jag får erkänna att jag helt enkelt inte begriper vad du pratar om. Jag har bott utomlands, i många olika länder, i 20 år och du förklarar nu för mig att jag har en ”hangup” på utlänningar!!!!!!

   2. utlandssvensk

    @Halsingen,

    Jag har, som sagt, extremt svårt att förstå vad du vill ha sagt och hur du tolkar vad jag skriver.

    Men du verkar anse att kring 20% av Sveriges befolkning är white trash. Stämmer det?

    Vad tycker du om folk i övriga Europa? Nästan samtliga länder tillämpar invandringsregler som liknar eller är tuffare än de SD förespråkar. Är de alla white trash?

    Själv bor jag i Schweiz och SD skulle här vara ett väldigt tråkigt mittenparti vad gäller immigrationsfrågor. Landens största parti, SVP, är betydlig mer radikala. Minst 70% av befolkningen här står nog för en tuffare immigrationspolitik än vad SD förespråkar.
    Är alla dessa schweizare white trash?

    Annars finns det ju många libertarianer (inklusive jag) som framhåller Schweiz som ett föredömme, så det kan ju vara bra att du går ut med en kraftig varning innan fler flyttar hit och finner sig totalt omgivna av white trash…….

   3. @ Utlandssvensk

    Varje land har ett procenttal idioter, och jag har svårt att förstå varför du hyser så stor omsorg över just de en eller två av tio, som utgör statsnationalistiska folkhemspopulister i SD?

    I övrigt förstår jag inte heller varför en tuffare migrationspolitik vad SD förespråkar anno 2015, skulle vara mer libertariansk än den fria rörlighet som rådde i Europa, före första världskriget.

 6. FentonVonSpardig

  Ofta undrar jag, om Libertarianer i Sverige är smygrasister. Jag har inte läst denna artikeln men tycker det är viktigt att belysa denna fråga. Ofta hör man, från Libertarianer, att man har rätt att diskriminera raser utifrån inga grunder alls. Varför, varför försvarar Libertarianer detta beteende, varför? Varför är detta legitimt, speciellt om man kallar sig själv antirasist(och nej jag menar inte ”typisk antirasist” utan vanligt jävla sunt förnuft att man inte dömer andra människor från deras utseende som dom inte kan rå för, varför nu ett vitt utseende ska vara någon slags norm).

  Jag undrar detta eftersom Libertarianer faktiskt accepterar detta beteende. Varför gör ni det? Varför gömmer ni er bakom ”negativa rättigheter” för att rannsaka er själva från ideologiska komplex? Varför ska rasister få operera på er marknad, när ni inte är rasister?

  1. @FentonVonSpardig

   Varför skulle vi behöva urholka människans självklara rätt att behandla människor annorlunda bara för att rasism existerar?

   Ett fritt samhälle skulle minska spänningarna och försvaga de grupper som har vanföreställningar eftersom det skulle finnas möjlighet att leva ut sina dumheter utan andras medgivande.

   Rasistköping kommer vara en pinsam och obetydlig stad!

   1. utlandssvensk

    ”Rasistköping kommer vara en pinsam och obetydlig stad!”

    Vad har du för belägg för detta? Sverige är nu ett kraftigt segregerat land och den observerbara empirin indikerar starkt motsatsen. De mest mångkulturella kommunerna har det sämsta utfallet.

    Hela Schweiz är tveklöst ”Rasistköping” om man ska utgå från svensk terminologi samtidigt som Sverige närmast framstår som en fattig soptipp om man jämför länderna.

   2. @ utlandssvensk

    Under de första 200 åren 1775-1975 ökade befolkningen i ”rasistköpingarna” Frankrike till två gånger, i Sverige till fyra och i England till sex gånger folkmängden.

    Under samma tid växte befolkningen i USA som inte hade några invandringsrestriktioner, i sådan takt att den 1975 var 68 gånger större än den varit 1775, en befolkningsexplosion utan motstycke i historien.

    Det fantastiska i denna bild för att citera libertarianen Sven Rydenfelt är ”inte att hög nativitet och ohindrad immigration åstadkom en befolkningsexplosion. Det otroliga är att från bojor och band befriade privata företagare i en extrem form av marknadshushållning inte bara skapade jobb åt dessa människor utan jobb med världens högsta löner och välstånd.”

    Är välfärdsstaten, eller människor som har oförskämdheten att flytta på sig, problemet?

   3. Utlandssvensk

    @Helsingen,

    ”Under samma tid växte befolkningen i USA som inte hade några invandringsrestriktioner”

    Det är en vanlig vulgäruppfattning men totalt felaktig. USA hade omfattande restriktioner angående vem som fick invandra. Merparten av tiden var det i princip endast vita som fick immigrera dit och det fanns hela tiden krav på att man var frisk och kapabel att försörja sig själv. Detta ändrade radikalt 1965. Vår vän Lew Rockwell hade följande att säga om saken 2006:

    ”The immigration policy of the country was deliberately changed in 1965 by a law that Johnson signed, that Hubert Humphrey and Teddy Kennedy (who’s still around) wrote to change the demographics of the country…. This is not a coincidence this all happened … they actually set out … and there were many think tanks writing papers about why this should happen … to change the demographics of the country. I don’t know if it’s a huge social experiment we’re undergoing, but you know … this is the way the government has designed it.”

    (Lew Rockwell on immigration, bkmarcus.com, JANUARY 25, 2006)
    (Jag vågar inte lägga in länkar, för att inläggen verkar fastna ofta)

    Sen hävdar du att befolkningen i USA 1975 var 68 gånger större än den varit 1775, en befolkningsexplosion utan motstycke i historien.

    Det finns en hel del att säga om detta påstående!

    1. USA 1775 utgjorde endast det som nu är Östkusten, dvs. kanske 10% av dagens yta.
    2. Det fanns en urbefolkning i det som nu är USA som i princip utrotades. Exakt hur många det var är svårt att veta men siffror mellan 5 och 10 miljoner är vanliga. Om man nu ska bortse från dessa, vilket du gör, då har det många gånger i historien uppstått nästan oändliga befolkningsökningar när en grupp har utrotats och sen ersatts av en ny.
    3. Många länder har med all sannolikhet haft högre befolkningstillväxt än USA under denna period. Siffror från 1775 är svåra att hitta, men t.ex många av länderna i det gamla ottomanska imperiet har genomgått otroliga befolkningsexplosioner.

    Slutligen förefaller det som att du ser befolkningstillväxt per se som ett bevis på framgång. Stämmer det? Dagens stora vinnarkontinent förefaller då vara Afrika.

   4. @utlandssvensk

    Det jag menar är en självvald segregering så klart, en sådan minskar spänningarna en påtvingad sådan gör som sagt inte så mycket gott. Sen är det väl knappast en överraskning att det funkar dåligt i de fattiga kommuner som i brist på skatteslavar erbjuder sig ta emot invandrare för att få bidrag från centralmakten.

    Men schweiz är inte ”rasistköping”, oavsett vad svenskar tycker, det är inte ett samhälle som har formats av en frivillig koncentrering av rasister. Ett sådant samhälle skulle se lite annorlunda ut och ha lite andra förutsättningar.

    Rasism är i dag ett kraftigt förlegat och marginaliserat synsätt, därför vågar jag påstå att om rasister lämnades ifred med sin rasism så skulle det betyda ungefär lika mycket som en fis i rymden.

   5. Utlandssvensk

    ”Rasism är i dag ett kraftigt förlegat och marginaliserat synsätt”

    Ja, absolut, om man använder ordets historiska innebörd. Om man däremot utgår från hur man använder termen i dagens Sverige, då finns det gott om rasister! Inte minst i Schweiz!

    Sen tyder, som sagt, mycket på att stora delar av befolkningen vill segregera sig själv utifrån ras och/eller kultur.

    Slutligen finns det ett antal väldigt seriösa och respekterade akademiker som är rasister i ordets historiska bemärkelse, t.ex Charles Murray (The Bell Curve) och nobelpristagaren (för upptäckten av DNA) James Watson. Dessa hävdar att genomsnittlig IQ i högsta grad skiljer sig mellan olika raser. Nu faller väl detta utanför debatten här, men det finns massor att läsa i amerikansk media. Om jag minns rätt gillade t.ex Murray Rothbard boken The Bell Curve.

   6. @ Utlandssvensk

    USA hade omfattande restriktioner angående vem som fick invandra?

    Den första immigrationsrestriktionen var The Chinese Exclusion Act (1882) riktad bara mot kineser. Innan dess fanns det inga.

    Vad har etatisten Lyndon Johnsons policy från 1965 med saken att göra?

    Beträffande hur vi skulle mångdubbla välståndet genom att öppna gränserna, se t.ex. den libertarianska sajten openborders.info:

    http://openborders.info/

   7. Utlandssvensk

    @Halsingen,

    ”USA hade omfattande restriktioner angående vem som fick invandra?”

    Ja.

    ”Den första immigrationsrestriktionen var The Chinese Exclusion Act (1882) riktad bara mot kineser. Innan dess fanns det inga.”

    Det fanns inga FEDERALA lagar av den enkla anledningen att delstaterna hade beslutanderätt tills HD i USA gav denna rätt till kongressen 1875. Dock fanns det hela tiden federal rätt att besluta om medborgarskapsregler och där beslutade man redan 1790 att endast vita kunde bli medborgare. Det stod sig sedan i princip till efter inbördeskriget.

    Sen hade man periodvis väldigt låg invandring till USA. 1830 var 98% av befolkningen infödda amerikaner och volymerna ökade sen för att bli ungefär lika stor som den vi nu ser i Sverige under perioden 1880-1920. Som en konsekvens av detta infördes det en mängd hårda federala lagar kring immigration, t.ex:

    ”The Emergency Quota Act of 1921 restricted annual immigration from a given country to 3% of the number of people from that country living in the U.S. in 1910.

    The Immigration Act of 1924 (also known as the Johnson Act) introduced nationality quotas, aimed at freezing the current ethnic distribution in response to rising immigration from Southern and Eastern Europe, as well as Asia.

    The National Origins Formula was established with the Immigration Act of 1924. Total annual immigration was capped at 150,000. Immigrants fit into two categories: those from quota-nations and those from non-quota nations. Immigrant visas from quota-nations were restricted to the same ratio of residents from the country of origin out of 150,000 as the ratio of foreign-born nationals in the United States. The percentage out of 150,000 was the relative number of visas a particular nation received. Non-quota nations, notably those contiguous to the United States only had to prove an immigrant’s residence in that country of origin for at least two years prior to emigration to the United States. Laborers from Asiatic nations were excluded but exceptions existed for professionals, clergy, and students to obtain visas.

    ”Vad har etatisten Lyndon Johnsons policy från 1965 med saken att göra?”

    Menar du allvar? Kan du ärligen inte förstå att de mycket genomgripande förändringar som han införde i immigrationslagstiftningen har med saken att göra?

   8. @utlandssvensk

    Ja och det var ordets historiska innebörd som användes i tråden. Missade du det?

    Jag sa som sagt att rasisterna är en obetydlig grupp, inte någonting om alla världens kulturer och alla de som vill leva segregerat pga av sin kultur, de är säkert fler. Varför lägger du till kultur?

    Kan inte tänka mig att särskilt många skulle vilja leva kulturellt segregerat när det verkligen kommer till kritan heller.

   9. Utlandssvensk

    @ Jonas Ek,

    ””det var ordets historiska innebörd som användes i tråden. Missade du det?”

    Tydligen! Var framgick det?

    ”Varför lägger du till kultur?”

    Hur menar du? Det var en referens till vad jag skrev tidigare i tråden.

   1. FentonVonSpardig

    Vänta nu, hur har det inte med Libertarianer att göra? Ni (förutsätter att du är Libertarian) accepterar detta beteende. Varför tycker du detta beteende är okay, om du inte trycker det är okay? Det går inte att att vara för liberalism samtidigt som man förespråkar att svarta människor inte får operera på marknaden, varför är det okay att diskriminera svarta människor, varför är det okay att diskriminera vita människor?

   2. FentonVonSpardig

    Snälla, hänvisa inte till Hans-Herman Hoppe. En sund människa läser inte hans texter. HHH är en feodal-nazist. Det värsta någonsin. Ni kan hänvisa till att man ”får tycka vad man vill” men då säger ni att nazism är okay, ”så länge inget våld förekommer”. Står ni för det, står ni för nazism? Säg som det är bara.

    Tragisk skit. Att ens citera HHH gör argumentet invalid, och ni förstår varför också. Sluta simplifiera filosofi. Se det för vad det är.

    Herregud.

   3. @ FentonVonSpardig

    Hävdar du att t.ex. Tom Palmer som sågar Hoppe längs med fotknölarna på sin blogg, inte är libertarian?

    Lägg ner trollandet.

   4. utlandssvensk

    @Halsingen,

    ”Detta fenomen kan spåras tillbaka till Lew Rockwells ”paleo”-koalition med rasister på 90-talet, men är inte representativt för libertarianer.”

    Artikeln som du länkade till var främst kritisk mot Hans-Hermann Hoppe och du nämner även Lew Rockwell. År det din uppfattning att dessa två herrar inte är libertarianer?

    Samtidigt har du tidigare lyft fram Muslims4liberty. Anser du att denna organisation är mer representativ för libertarianer än vad fallet är med Hoppe och LR?

   5. utlandssvensk

    ”Snälla, hänvisa inte till Hans-Herman Hoppe”

    Du har nog hamnat på fel forum……………………

  1. utlandssvensk

   @Halsingen,

   Om du vänligen svarar klart och tydligt på mina frågor ska jag gärna svara på din.

   Detta var mina frågor:

   ”Artikeln som du länkade till var främst kritisk mot Hans-Hermann Hoppe och du nämner även Lew Rockwell. År det din uppfattning att dessa två herrar inte är libertarianer?

   Samtidigt har du tidigare lyft fram Muslims4liberty. Anser du att denna organisation är mer representativ för libertarianer än vad fallet är med Hoppe och LR?”

   1. Självfallet anser jag att Muslims4liberty är mer representativ för libertarianer än Rockwells och Hoppes ”paleo”-koalition.

    Lägg ner trollandet och härskarteknikerna.

 7. utlandssvensk

  What Exactly Is Racism?
  By Llewellyn H. Rockwell, Jr.
  June 26, 2015

  ”charges of racism nearly always involve attempted mind reading – e.g., that person claims to oppose antidiscrimination law out of some kind of principle, but we know it’s because he’s a racist.

  To see libertarians, who of course should know better, jumping on the thought-control bandwagon, or pretending that the whole issue is about the freedom to be a jerk, is extremely short-sighted and most unfortunate. The State uses the racism racket as justification for its further extension of power over education, employment, wealth redistribution, and a good deal else. Meanwhile, it silences critics of State violence with its magic, never-defined word racism, an accusation the critic has to spend the rest of his life trying to disprove, only to discover that the race hustlers will not lift the curse until he utterly abases himself and repudiates his entire philosophy.”

 8. utlandssvensk

  @Halsingen

  ”Lägg ner trollandet och härskarteknikerna.”

  Visst, låt oss lägga ner!

  Muslims4liberty, vars ledare tydligen ”Is currently completing training in Islamic studies and Sharia”, uppger själva att de ”focus on the Quranic principles and the prophetic methodology”. Kanon! De har verkligen hittat vägen framåt!

  Eftersom du tydligen anser att dessa figurer är mer representativa för libertarianer än Hoppe och LR (som är founder and chairman of the Ludwig von Mises Institute)., så kan vi väl bara konstatera att vi nog inte ens bor på samma planet och att vidare debatt är meningsös.

  1. @ utlandssvensk

   När argumenten tryter, återstår tydligen ad hominem-attacker?

   För den som är seriöst intresserad, finns artikel om islams kompabilitet med libertarianism:

   http://www.muslims4liberty.org/islam-liberty/islam-and-liberty/

   Muslims4libertys Will Coley har också medverkat i världens största radiosända talkshowprogam Free Talk Live:

   https://www.freetalklive.com/guests/will_coley

   Och beträffande Rockwells/Hoppes ”paleo”-koalition med rasister, kommer man osökt tänka på ett klassiskt citat:

   ”Vid en kompromiss mellan mat och gift, är det endast döden som kan vinna. Vid en kompromiss mellan godhet och ondska, är det endast ondskan som främjas.”

   1. Öhh, jag menade Free Talk Live är världens största libertarianska radioprogam.

    Ber om ursäkt för mitt klavertramp.

   2. utlandssvensk

    @Helsingen,

    Jaha, du sitter och beskyller både mig och andra för att trolla, samt uttalar dig extremt nedsättande om stora grupper (idioter, white trash) och nu har du dessutom kommit fram till att mitt senaste svar innebär ett personangrepp på dig, vilket är uppenbarligen orimligt. Du får ta och lugna ner dig.

    Jag har läst massor om islam och jag läste även artikel du länkade till (Islam and Liberty). Värre skräp får man leta efter! Nästan overkligt dåligt.

    ”The prophet Muhammad strove to ensure the rights of women, orphans and the poor. He also sternly advocated for the end of slavery. ”

    Detta är taqiyya i sin mest renodlade form! Islam har hela tiden byggt på slaveri och detta är mycket välkänt och helt accepterat av de etablerade rättsskolorna inom islam. I Saudi Arabien var slaveri lagligt upp till mitten av 1900-talet.

    Resten är lika illa eller värre.

    Om du verkligen tror på det som står i den där artikeln, föreslår jag att du läser på om islam. Du kan t.ex börja med några böcker av Bernard Lewis.

   3. Utlandssvensk

    @Halsingen,

    ”Så du menar konservativa etatister är mer libertarianska, än anarkokapitalister som Davi Barker, författaren till boken ”Voluntary Islam”?”

    Jag har aldrig hört talas om Davi Barker eller hans skrifter och givet min erfarenhet med ditt andra lästips angående Islam, så tänker jag inte utforska saken vidare.

   4. @ Utlandssvensk

    Så då står det klart: vi bör samarbeta med rasister/etatister i paleo-högern, eftersom du inte orkar läsa anarkokapitalisten Davi Barker?

 9. Utlandssvensk

  @Halsingen,

  Det kunde ju även vara kul att höra din uppfattning om angående Murray Rothbard: Han skrev följande (Nations by Consent: Decomposing the Nation-State. 1993) :

  ”. I began to rethink my views on immigration when, as the Soviet Union collapsed, it became clear that ethnic Russians had been encouraged to flood into Estonia and Latvia in order to destroy the cultures and languages of these peoples. Previously, it had been easy to dismiss as unrealistic Jean Raspail’s anti-immigration novel The Camp of the Saints, in which virtually the entire population of India decides to move, in small boats, into France, and the French, infected by liberal ideology, cannot summon the will to prevent economic and cultural national destruction. As cultural and welfare-state problems have intensified, it became impossible to dismiss Raspail’s concerns any longer.”

  Eller vad sägs om Ron Paul (Ron Paul on Immigration, 2011):

  ”U.S. Rep. Ron Paul, R-Texas, approaches immigration policy with a libertarian philosophy that makes him one of the favorites of the Tea Party.

  Paul has a simple, straightforward plan for securing U.S. borders: Bring all the nation’s military troops home from Iraq and Afghanistan, and then station as many as needed along the U.S.-Mexico border.

  “A nation without borders is no nation at all,” he says.”

  Så, duger Rothbard och Paul för din definition av libertarianer?

  1. @ Utlandssvensk

   Det kunde ju även vara kul att höra din uppfattning om varför du vill göra andra människors fria rörlighet till din angelägenhet och hävda ”Karl X Gustavs järnridå” i Öresund, om t.ex. jag som bor mitt i Storköpenhamn, vill bjuda in mina västansundska kollegor till min egendom?

   1. Utlandssvensk

    @Halsingen,

    ”Det kunde ju även vara kul att höra din uppfattning om varför du vill göra andra människors fria rörlighet till din angelägenhet och hävda ”Karl X Gustavs järnridå” i Öresund, om t.ex. jag som bor mitt i Storköpenhamn, vill bjuda in mina västansundska kollegor till min egendom?”

    Du lyckas verkligen att se rakt igenom alla dimridåer! Här trodde jag att jag kunde lura dig, men du har insett sanningen: Hoppe, Rockwell, Rothbard, Paul (de ökända falska libertarianerna) och jag har hela tiden arbetat mot endast ett mål, nämligen att förhindra din och dina bekantas möjligheter att korsa Öresund.

    Men det ser mörkt ut för oss! Inte bara är vi avslöjade, vi hotas nu av en flodvåg av äkta libertarianer, direkt rekryterade från de erkänt frihetsälskande moskéerna i Malmö.

    Kommer de goda krafterna att segra? Eller kapas snart Öresundbron av en storsvensk järnridå som i smyg kontrolleras av falska österrikare? Endast Helsingen vet svaret och vi andra får ödmjukt vänta på nästa avsnitt!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *