Från nedstängningar till Den Stora Omställningen

Nedstängningarna i kölvattnet av coronaviruspandemin har snabbat på införandet av den sedan länge planerade nya världsordningen. Med stöd av World Economic Forum (WEF) förespråkar globala beslutsfattare en ”Stor omställning” med avsikt att skapa en global teknokrati. Det var inte av en händelse som WEF i New York City den 18 oktober 2019 deltog i ”Event 201” under ”högnivå”-pandemi-övningen som organiserats av Johns Hopkins Center for Health Security.

Den kommande teknokratin innebär nära samarbete mellan ledarna i den digitala branschen och regeringar. Med program som basinkomst och sjukvård för alla, kombinerar denna nya typ av styrning strikt social kontroll med löftet om omfattande social rättvisa.

Sanningen är dock att denna nya världsordning med digital tyranni är kopplat till ett omfattande socialt poängsystem. Kinesiska folkrepubliken är pionjären med denna övervakningsmetod och styrning av individer, företag och sociopolitiska enheter.

För individen reduceras identiteten till en app eller ett elektroniskt chip som registrerar nästan all personlig aktivitet. För att vinna några få rättigheter, om det så bara gäller att få resa till en viss plats, måste en person väga sådana privilegier mot underkastelse under ett nät av regleringar som i detalj definierar vad som är ”gott uppförande” och bedöms vara nyttigt för mänskligheten och miljön. Till exempel, under en pandemi skulle denna typ av kontroll omfatta allt från plikten att bära mask och tillämpa social distansering till att ha vissa vaccinationer för att kunna söka ett jobb eller resa.

Det är helt enkelt en typ av social ingenjörskonst som står i motsats till spontan ordning eller utveckling. Liksom maskiningenjören med en maskin behandlar den social ingenjören – eller teknokraten – samhället som ett objekt. Till skillnad från det brutala förtrycket i äldre tiders totalitarism kommer den moderne sociala ingenjören försöka få den sociala maskinen att fungera av sig självt i enlighet hans konstruktion. För detta ändamål måste den sociale ingenjören använda sig av samhällets lagar på samma sätt som maskiningenjören följer naturens lagar. Beteendevetenskapen har nått en kunskapsnivå som gör den sociala ingenjörskonstens drömmar möjliga. Den sociala ingenjörskonstens metoder bygger inte på rå styrka utan på subtila knuffar.

Under den ordning som Den stora omställningen ser framför sig är teknikens framsteg inte till för att förbättra folkets villkor utan för att underkasta individen den teknokratiska statens tyranni. Det rättfärdigas med att ”experterna vet bättre”.

Agendan

Planen för att omdana världen kommer ifrån en elitgrupp av affärsmän, politiker och deras intellektuella följe som brukade träffas i Davos i Schweiz varje januari. World Economic Forum såg världens ljus 1971 och har vuxit till ett megaglobalt evenemang sedan dess. Fler än 3000 ledare från världens alla hörn var närvarande vid mötet år 2020.

Under WEFs ledning säger programmet för Den stora omställningen att slutförandet av den pågående industriella omvandlingen kräver en rejäl genomgång av ekonomi, politik och samhälle. En sådan omfattande omvandling kräver att mänskligt beteende förändras och således är ”transhumanism” en del av programmet.

Den stora omställningen blir temat på det femtioförsta World Economic Forum i Davos år 2021. Agendan är att lyfta världsekonomin mot en ”rättvisare, hållbar och robust framtid”. Programmet eftersöker ”ett nytt socialt kontrakt” som kretsar kring rasjämlikhet, social rättvisa och naturskydd. Klimatförändringar kräver att vi ”avkoldioxidifierar ekonomin” och sätter mänskligt tänkande och beteende ”i harmoni med naturen”. Målet är att bygga ”mer jämlika, inkluderande och hållbara ekonomier”. Denna nya världsordning måste införas ”snarast”, hävdar WEFs förespråkare, och de påpekar att pandemin ”har blottlagt hur ohållbart vårt system är”, som saknar ”social sammanhållning”.

WEFs stora omställningsprojekt är social ingenjörskonst på högsta nivå. Förespråkare av återställningen hävdar att FN misslyckades med att etablera ordning i världen och kunde inte kraftfullt genomdriva sin hållbarhetsagenda – känd som Agenda 2030 – på grund av sitt byråkratiska, långsamma och motsägelsefulla arbetssätt. I kontrast härmed är handlingssätet hos World Economic Forums organisationskommitté snabbt och smart. När samstämmighet uppnåtts kan det införas av den globala eliten i hela världen.

Social ingenjörskonst

World Economic Forums ideologi är varken höger eller vänster, varken progressivt eller konservativt, det är inte heller fascistiskt eller kommunistiskt utan direkt teknokratiskt. Som sådant innefattar det många delar av tidigare kollektivistiska ideologier.

De senaste årtiondena har det vid de årliga Davosmötena utvecklats samstämmighet kring att världen behöver en revolution, och att reformer har tagit för lång tid. WEFs medlemmar ser framför sig en grundlig och plötslig omvälvning. Tidsramen ska vara så kort att de flesta knappt hinner uppfatta att en revolution är på gång. Förändringen måste vara så snabb och dramatisk att de som uppfattar revolutionen inte hinner mobilisera sig emot den.

Grundidén med Den stora omställningen är samma som vägledde de radikala omvandlingarna från den franska till de ryska och kinesiska revolutionerna. Det är konstruktivistisk rationalism förkroppsligad i staten. Men projekt som Den stora omvandlingen lämnar frågan om vem som styr staten obesvarad. Staten själv styr inte. Det är en maktapparat. Det är inte den abstrakta staten som bestämmer utan ledare i specifika politiska partier och i vissa sociala grupper.

Tidigare totalitära regimer behövde massavrättningar och koncentrationsläger för att upprätthålla sin makt. Idag, med hjälp av nya tekniker tror man att avvikare lätt kan identifieras och marginaliseras. Nonkonformisterna kan tystas genom att diskvalificera avvikande åsikter som moraliskt förkastliga.

Nerstängningarna år 2020 kanske ger en försmak om hur detta system fungerar. Nerstängningarna fungerade som om de hade orkestrerats – och kanske var det så. Som på ett enda kommando införde ledarna för små och stora länder – i olika stadier av ekonomisk utveckling – nästan identiska åtgärder. Inte bara handlade många stater unisont, de införde dessa åtgärder utan hänsyn till de fruktansvärda konsekvenserna av en global nedstängning.

Månader av ekonomiskt stillestånd har förstört den ekonomiska grunden för miljontals familjer. Tillsammans med social distansering har nedstängningen gjort så att massor av människor inte kan ta hand om sig själva. Först förstörde regeringar uppehället, sedan dök politikerna upp som frälsare. Behovet av socialt bistånd är nu inte längre begränsat till vissa grupper utan har blivit ett behov hos massorna.

En gång i tiden var krig statens näring. Nu är det sjukdomsskräck. Framför oss ligger inte en mysig välvillig allomfattande välfärdsstat med garanterad minimilön och sjukvård och utbildning åt alla. Nedstängningen och dess konsekvenser har gett smakprov på vad som kommer: ett ständigt skräcktillstånd, massiva jobbförluster och ett växande beroende av staten.

Med åtgärderna som vidtagits i coronaviruspandemins kölvatten har man tagit ett stort steg mot omställning av världsekonomin. Utan folkligt motstånd kommer pandemins slut inte innebära slutet på nedstängning och social distansering. För tillfället har dock motståndarna till den nya världsordningens tyranni fortfarande tillgång till media och plattformar för avvikande åsikter. Men tiden närmar sig sitt slut. Förövarna av den nya världsordningen har blodvittring. Att coronaviruset klassades som pandemi kom lägligt för att föra fram agendan för Den stora omställningens. Enbart massivt motstånd kan bromsa och slutligen stoppa den tyranniska teknokratins maktutbredning.


Dr. Anthony P. Mueller är en tysk professor i nationalekonomi som undervisar i Brasilien.

Originaltexten From Lockdowns to ”The Great Reset” publicerades på mises.org den 1 augusti 2020

4 reaktioner på ”Från nedstängningar till Den Stora Omställningen”

 1. Artikeln beskriver utförligt den framtid som väntar oss, med det är jag överens. Men inte ser jag ett spår av revolt, eller ens ett enkelt nej från jordens folk, kanske är de helt ovetande?

  Men om det inte finns virus eller en pandemi, att det visar sig att allt är ett bedrägeri, hade folket hängt Gates, Rockefeller mfl i gatlyktorna där de hör hemma?

  Det är numera inte helt riskfritt att kritisera virusnarrativet som falskt, de läkare och forskare som försöker tystas effektivt. Själv har jag lagt ner kanske 60 timmar, utan förkunskaper i virologi, för att undersöka vad som sker och inte är det ett vackert skådespel som utspelar sig på världens scen, moder jord.

  Om vi ska ha en chans att vinna striden om sanning och vår frihet måste vi förstå något av följande:

  * Det finns ingen pandemi. Ställ dig frågan, hur många av dina vänner har dött av ”virusinfektion”? Varför registreras snart alla döda som virusoffer, de som testats och anges sannolikt felaktigt som positiva efter döden, oavsett dödsorsak? Varför ökar inte de totala dödstalen lokalt och globalt? Det är uppenbart att myndigheter, regeringar och media ljuger om detta, ställ dig frågan; Varför ljuger de?

  * Det har aldrig förekommit en pandemi på vår jord. Till exempel spanska sjukan var förorsakad av sprutor som de kallade vaccin och kanske nya radiofrekvenser också påverkade. Lita på Naturen, det går inte att skapa biologiska vapen som tar död på stora delar av mänskligheten, det ser Naturen till att det inte händer. Allt är bara propaganda för att hålla oss i ett uppskrämt tillstånd, så vi inte kan tänka klart och blir medgörliga för deras nycker. Många lever tyvärr uppskrämda ett helt liv. Sådant som skapar rädsla är säkerligen noterat på elitens ”Svarta Börs”.

  * Patogena virus existerar inte. Man har sedan 1858 påstått att de finns, men aldrig lyckats isolera ett sådant virus och beskriva dess kemiska sammansättning, eller hur de skulle smitta. Virus är ett begrepp man alltid använt när man inte förstår varför någon blir sjuk, virus betyder gift på latin. Virusparadigmet är skapat ur falsk vetenskap så att slavägarna skall kunna ha kontroll över oss, och samtidigt tjäna pengar på vår rädsla genom giftiga vacciner.

  * Människor blir naturligtvis sjuka, men mekanismerna som skapar sjukdom är dåligt kända, oftast trycks teorier ner eftersom det stör virusnarrativet. Sjukdom tycks ha med frekvenser att göra, när det inte är fråga om gifter, och att sjukdomar kan föras över mellan människor är ifrågasatt. (utom några få sjukdomar) Vi börjar också få allt mer information om att till exempel 5G kan skapa de symptom som man säger ”viruset” har. Ser du agendan?

  * Eftersom det inte kan finnas pandemier och det inte existerar patogena virus som ”smittar” människor emellan, ställ dig då frågan; Vad är syftet med den globala teatern? Tror du slavägarna vill mänskligheten gott? Eller tror du att det kan finnas en för mänskligheten dold agenda, som inte är positiv till biologiskt liv?

  Om ni nu ser att det inte är vetenskapligt bevisat att ”patogena virus” ens existerar, då förstår ni också att vacciner logiskt sett ingår i en agenda där man vill skada människor. Inte skydda oss mot sjukdomar som påstås, utan göra oss sjuka, bland många andra saker. Detta har pågått i generationer, och det är självklart svårt att urskilja en agenda som spänner över lång tid.

  Det tycks faktiskt som om det var en annan tid före 1850 och att en ny, destruktiv agenda för mänskligheten och samhällskulturen tog sin början efter år 1850. Liberala krafter uppstod som idag bland annat resulterat i att propagera för att legalisera pedofili och destabilisera kärnfamiljen som norm. Namn som Marx och Freud började dominera och vi gick från individer till kommunism och kollektiv och Freud arbetade för att avveckla människans andliga liv där själen inte längre fick utrymme.

  Makarna Myrdal var de i Sverige som på 1950-talet såg till att förvandla svenska folket och dess familjer till ett kollektiv enligt kommunistisk modell, (utbildade i USA) där staten tog över rollen som familjeförsörjare. Staten blev det nya familjeöverhuvudet och kunde därmed överföra vilka som helst värden till den nya generationen genom barnstugor, dagis och skolan som den för tillfället ansåg rätt, för att kunna upprätthålla sin egen makt och position. Det som ansågs vackert och värdefullt som musik, konst och arkitektur skulle raseras och omdanas till något odefinierbart nytt. Det har också visat sig att flera vetenskapliga bedrägerier tog fart efter 1850 och i början på 1900-talet, och dessa lever vi med än idag:

  ”In 1858, Rudof Virchow, the founder of modern medicine, plagiarized the findings of other scientists, suppressed their essential discoveries and thus a false view on the cause of diseases was born and imposed as a dogma, which is in fact still in effect to date. According to this dogma, all diseases supposedly originate inside the cells. Virchow’s cellular pathology re-introduced into medicine the ancient and refuted the humoral doctrine and claimed that diseases develop from pathogenic poisons (in Latin: virus).” Dr Stefan Lanka.

  https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Dismantling-the-Virus-Theory.pdf

  Det är kanske för mycket begärt att folk, mitt i propagandaregnet, skulle kunna genomskåda vad som försiggått i mer än 150 år, hur vetenskap och politik styrts till att följa en agenda där målet, som vi nu bör kunna se tydligt, är att destabilisera mänsklighetens fundament som kärlek till varandra, familjebildning, konsten, musiken, arkitekturen och kärlek, vördnad och respekt inför skapelsen och naturen.

  Det vi ser är ett virusnarrativ som likt 911 kontrolleras i alla delar av de krafter som vill satanisera, mekanisera och utplåna allt liv på planeten. Det finns ingen opposition att tala om, det du ser är många fronter av kontrollerad opposition som ger en del sanning, men aldrig beskriver orsaker bakom det som händer nu. En del metoder borde man känna igen från 911.

  För mig blir det alltmer tydligt vilka krafter som vi kämpar emot. Så, även om du inte alls håller med om vad jag påstår, låt oss i alla fall gemensamt säga nej till den nya ordningen. Frihet är människans signum, hennes arketyp.

  1. Vidskeplighet och barbari är fortfarande utbrett hos mänskligheten, så enkelt är det. Inga knasiga konspirationer är nödvändiga när de flesta är överens om att aggression är legitimt så länge man tjänar ett högre syfte och kallar sig stat.

 2. Men staten är parasitisk och framtiden är ljus, man kan skrämma någon gammal bekväm generation till tystnad men nästa generation utvecklar immunitet.

 3. Per Nordgren!! ”Det har aldrig förekommit en pandemi på vår jord. Till exempel spanska sjukan var förorsakad av sprutor som de kallade vaccin och kanske nya radiofrekvenser också påverkade.” Har du en källa på det?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *