Nej, Jesus var inte socialist

Påståendet att Jesus var en socialist har blivit ett populärt påstående bland socialister och socialliberaler, även bland de vars kristendom är som bäst ljummen. Men finns det någon sanning i påståendet?

Frågan kan endast besvaras om vi först definierar socialism. För ett århundrade sedan ansågs det i allmänhet betyda statligt ägande av produktionsmedlen. Jesus varken nämnde eller förespråkade någonting som kunde tolkas på det sättet. Definitionen av socialism har dock ändrats med tiden. När kritiken som framfördes av Mises, Hayek och Friedman förstörde det intellektuella argumentet för socialismens ursprungliga form, och när verkligheten visade att de hade rätt, vände sig socialisterna till en annan definition: ekonomisk centralplanering.

Du kan leta länge och väl i Nya Testamentet och inte hitta ett enda ord där Jesus uttrycker stöd för att ge politiker och byråkrater makten att omfördela resurser, välja vinnare och förlorare, säga till entreprenörer hur deras företag ska drivas, minimilöner eller pristak, tvinga arbetare att gå med i fackförbund, eller ens att höja skatten. När Fariséerna försökte lura Jesus att förespråka skatteflykt, lät han smart nog andra bestämma vad som tillhörde staten genom att säga ”så given kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör”.

Likväl var skatteflykt en av de anklagelser som ledde till Jesus korsfästelse.

När det visat sig att centralplanering inte fungerade, fokuserade socialisterna istället på något annat: välfärdsstaten. Bernie Sanders och Alexandra Ocasio-Cortez socialism är en välvillig, egalitär, förmyndarstat där den rike Peter rånas för att betala för den fattiga Paul. Den kännetecknas av en massa saker som ges ”gratis” av staten, saker som givetvis inte alls är gratis. Det är faktiskt ganska dyrt, både avseende den byråkrati som krävs för att hålla liv i systemet och det demoraliserande beroende som det skapar hos dess mottagare. Är detta verkligen vad Jesus hade i åtanke?

Knappast. Visst är det så att det är särskilt passande, så här i juletider, att tänka på att hjälpa de fattiga. Det var trots allt en viktig del av Jesus budskap. Hur vi bäst hjälper de fattiga är dock en väldigt viktig fråga.

Kristna beordras att älska, att be, att vara goda, att tjäna, att förlåta, att vara sanningsenliga, att dyrka den enda Guden, att lära sig och växa i både ande och karaktär. Alla dessa saker är högst personliga. Det kräver inga politiker, ingen polis, inga byråkrater, politiska partier eller politiska program.

”De fattiga har ni alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid.”, säger Jesus i Markus 14:7 och Matteus 26:11. Nyckelorden är kan ni och vill. Han sa inte, ”Vi kommer att tvinga er att hjälpa oavsett om ni vill det eller inte”.

I Lukas 12:13-15, kommer en man fram till Jesus med ett omfördelningsanspråk. ”Mästare, säg till min bror att han delar arvet med mig”. Jesus svarar, ”Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er?”. Han tillrättavisade sedan mannen för hans girighet.

Kristendomen handlar inte om att flytta över ansvaret att hjälpa de fattiga till staten. Att ta hand om dem, vilket innebär att hjälpa dem övervinna fattigdomen, inte betala dem och hålla dem kvar i fattigdom och beroende på staten, har varit ett väsentligt faktum i de verkliga kristnas liv de senaste 2000 åren. Kristen välgörenhet, som är frivillig och som kommer från hjärtat, är helt och hållet av ett annat slag än statens tvingande och opersonliga befallningar.

Men ta inte mitt ord för det, utan lyssna istället på vad Paulus säger i det andra Korinterbrevet: ”Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare”.

I Jesus liknelse om den barmhärtige samariten anses han vara ”barmhärtig” eftersom han personligen hjälpte den drabbade mannen med sin egen tid och med sina egna resurser. Om han istället hade uppmanat den hjälplöse stackaren att vänta på pengar från staten skulle vi förmodligen idag kalla honom för den oduglige samariten.

Jesus var tydlig med att medkänsla är något sunt, men jag har aldrig hört talas om något stycke i det Nya Testamentet där han hävdar att det är något han skulle vilja påtvinga under pistolhot, eller, vilket är samma sak, via socialistisk politik.

Socialister gillar att hävda att Jesus hatade de rika, och de tar upp två tillfällen för att styrka sitt argument: då han drev ut köpmännen och penningväxlarna från templet, och hans påstående att det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. I det första fallet var Jesus arg för att Guds hus missbrukades. Faktum är att han aldrig drev ut sådana som växlade pengar från en bank eller från en marknad. I det andra fallet varnade han att stor rikedom för med sig stor frestelse.

Dessa var förmaningar mot felplacerade prioriteringar, och har inget med klasskamp att göra.

I liknelsen om talenterna talar Jesus om en man som för ett tag ger sin rikedom till tre tjänare. När mannen kommer tillbaka blir han varse om att en av tjänarna skyddade sin andel genom att begrava den, den andra satte sin andel i arbete och dubblade den, och den tredje investerade den och skapade den största avkastningen av alla. Vem är då hjälten i denna liknelse? Den välståndsskapande tredje mannen. Den första tillrättavisas, och hans andel tas ifrån honom och ges till den tredje.

Det låter väl inte särskilt socialistiskt, eller hur?

Likaså i Jesus liknelse om vingårdsarbetarna upprätthåller berättelsen kapitalistiska dygder, inte socialistiska. När några arbetare klagar på att andra fått mer betalt, försvarar arbetsgivaren rätten att ingå i frivilliga kontrakt, privat egendom och, i själva verket, lagen om tillgång och efterfrågan.

I jultider, och i allmänhet under året, skulle Jesus vilja att vi var generösa i vår hjälp till de i nöd. Men om du tror att han menade att politikerna skulle göra jobbet, med hjälp av polisen, till en kostnad som var dubbelt så hög och hälften så effektiv, som privat välgörenhet, då läser du inte samma Nya Testamente som jag gör.


Originalartikeln har översatts av Joakim Kämpe.

13 reaktioner på ”Nej, Jesus var inte socialist”

 1. Att bibeln entydigt skulle ta ställning mot sk ’socialism’ stämmer inte. Förivisso finns det massor av uppmuntran till att ge frivilliga allmosor, men att detta bara skulle ske helt friviligt stämmer inte riktigt.
  I Gamla Testamentet fanns det faktiskt obligtoriska regler för ett ’ordnat’ givande för fattiga och behövande. Eftersom frivilligt givande inte gav tillräcklig trygghet och effektivitet för att hjälpa fattiga så fanns dessa regler: se 5 Mosebok 24:19-22, 3 Mosebok 19:9-10, 5 Mosebok 14:28, 26:12-13, Rut 2:2-7. Det handlade om att lämna kvar av sin efterskörd till de behövande och att med något års intervall lämna tioendet av ens avkastning till fattiga, änkor och faderlösa. Det var väl inte så mycket, men dock.
  Sen, bibeln ger klart stöd för att vi ska betala skatt, att om den är skäligt hög, och går till rätt saker, ska den inte betraktas som ’stöld’. Se Rom 13:6-7.
  Det blir mycket effektivare hjälp med staten än att behövande ska behöva lita på ev frivilliga givanden från privatpersoner. Jag har hört att i USA så dör ca 30 000 per år för de har inte råd med sjukvård, då USA inte har skattefinansierad sådan. De har inte turen att hitta någon privatperson eller välgörenhetsorganisation som kan hjälpa dem.
  Om man verkligen vill hjälpa fattiga och de i nöd så borde man väl välja det mest säkra och effektiva sättet! Det hindrar inte att man sen också ger till välgörenhet frivilligt.

  1. Det säkraste och effektivaste sättet att hjälpa behövande människor är att göra det i privat regi. Offentlig sektor har inga incitament till att vara effektiva och rationella.

   Lämpligen görs detta som en hierarki av leverantörer. I toppen har vi en hjälpfond. Den upphandlar ”hjälp”-tjänster på den privata marknaden. Där leverantörer tar uppdragen i konkurrens med varandra. Det leder till en prispress och rationellt agerande hos leverantörerna. Mycket troligt är att de leverantörerna i sin tur upphandlar tjänster av de som är speciellt effektiva på att göra delar av arbetet.

   Genom att upphandla i konkurrens pressar det ner marginalerna till lägsta möjliga nivå. Och genom att tillåt vinst så ger man leverantörerna incitament att blir mer rationella och effektiva. Varvid man erhåller mer hjälp per bidragskrona.

  2. Anette…VA!! … Det där handlar väl inte alls om vad Jesus sa och manade varje enskild person eller kanske enskilda grupper i ömsesidigt samförstånd välja att agera efter och betänka … det du beskriver var ju istället… de utvalda Judarnas levnadsregler från vad de hade tolkat sina profeter ”kontaminerat” med de praktiska levnadsvillkor de levde under… och… i väntan på änglarnas budskap Ära vare gud… frid på jorden… och till människorna ett ”gott behag” enligt min gamla bibel som gällde på 1930 – talet. Jesus rättade ju ofta judarnas gamla fördomar… ”I har hört vad som sagts sedan gammalt… men jag säger istället eller som komplement… osv… osv…” Den kristna läran bygger helt på vad Jesus egentligen sa… den övriga s.k. Bibeln… är ju mest förhistorien till Jesu liv och förmaningar till olika enskilda människor och folksamlingar osv… osv…

   1. Jesus rena lära började alltså med förspelet ”Ära vare Guds löfte om någon som förmedlar den sanning att livet kan ge oss känslan av välbehag och sanningen ge oss mer och mer och mer.. av…full frihet… som sedan bekräftades av att hans ”uppdrag” på ca 30 år … bekräftat med… ”det är fullbordat”… eller?

   2. Förvisso förändras väldigt mycket från det gamla förbundet i GT till det nya förbundet i NT. I NT har vi ett nytt andligt förbund, och mycket av saker som ceremoniella regler, matregler o dy gäller inte längre. Jesus upphäver vissa saker, t ex dödsstraff för äktenskapsbrott mm. Men det betyder inte att GT är helt irrelevant! NT refererar många gånger till GT, ofta för att man ska dra lärdomar. Förvisso är det Jesus säger det allra viktigaste, men man kan dock
    inte helt ignorera GT.

   3. Anette Sandberg

    2 Tim 3:16-17: ”Varje bok i Skriften som är inspirerad av Gud, är till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv…”

 2. Finns inget i texterna i gt som antyder staten med tanke på att Gud insperade texten så är det mer bud att de skall vara generösa, det var inte så att Moses där lyckades vara mer generös än Gud.
  Gällande att det tas ifrån människor utan deras kontroll och vilja är det stöld. Rom 13 nämner att man ska lyda staten (t.ex betala skatt) när det finns en men den nämner inte att staten måste finnas, den nämner att staten måste ta ett gigantiskt skattetryck heller. Anledningen är just att det skulle försvårat spridantet av evangeliet o m nt kristna ghorde uppror emot staten.

  1. Tja… Romarbrevet är ju vad Paulus tolkar och anser… men han påstår ju vid något tillfälle ”Jag är ju bara ett ofullgånget foster…” kanske då underförstått? … i den pånyttfödda skapelsen inom Gudsriket… eller något…?

 3. Det helt förödande i dagens samhälle… är… att människor finner sig i att det uppstår ”arbetsgivarbrist”… och… orsaken är väl ganska självklar.
  Alltså… att alla som betalar ut lön till någon… genom snart sekelgamla riksdagsbeslut… fortfarande tvingas leka curlingförälder… till vuxna familjeförsörjare!!? … OCH…
  detta gäller även när ”alla” löner betalas ut via datanät…!!
  Varför… varför… tas inte så gott som all omfördelnings-beskattning… direkt från all sorts rå-materiella uttag från litosfären, hydrosfären osv…och… vid import från andra jurisdiktioner kompletterat med någon sorts tullsystem eller liknande. Dessutom bör ju vid all sorts tidigare obeprövade ingrepp i mark och natur beläggas med garanterad deponering av de totala återställnings-kostnaderna under minst en generation (ca 25 år)… och … naturligtvis då… inte bygga på ”gratis” bankutlånade siffro-pengar…

 4. Underbart välskriven text. Jag minns de där argumenten framför allt från 70-talet. Då frodades ju de där marxistiska grupperna som talade om himmelriket på jorden. Det rörde sig säkert inte om några större antal revolutionärer, men det fanns ju redan då marxistiska präster. En som vigde undertecknad bla.

  1. Jag kommenterar artikeln du länkat till. Angående Apg 4:32-5:11. Denna egendomsgemenskap var frivilligt vald. Detta hade nog att göra med att det var särskilda omständigheter som rådde just då, ett visst skede i de kristna församlingarnas utveckling. För jag kan inte se t ex i Paulus brev till församlingarna senare, att man var tvungen att leva på exakt på detta vis. Man hade sina egna hem och hus osv. Men man uppmanades att hjälpa varandra. Se 2 Kor:9:7-9.
   I övrigt verkar den sida du länkat till ha dåligt kunnande och förståelse för bibeln. Som ’f*n läser bibeln…’

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *