175 år av ofrihet – den svenska skolan 1842-2017. Del 11: Lösningar

Hur löser vi det här?

Tillsammans!

Nej, självfallet inte. Det finns ingen lösning i ett ofritt system. Man kan endast göra det bästa av situationen och förhålla sig till det rådande systemet.

I synnerhet är lösningen inte tillsammans då barn har olika problem och svårigheter i form av olika kognitiva förmågor, intelligens, IQ, vilja, drivkraft, uppfostran och andra individuella särdrag.

Förut sa man att: ”Kunskap är inlärningens hela moder”

Inte nu längre, nu ska utbildning vara roligt – eleverna ska finna sin inre motivation i stället för yttre motivation, som betyg, belöning eller beröm. Detta kan man använda sig av på individnivå men inte på en hel klass. Problemet med detta är självfallet att en klass med 25 – 30 elever inte kommer att kunna samsas om vad som är ”rolig” undervisning och då är risken överhängande att man tappar de flesta i sin iver att göra om undervisning till underhållning.

Lösningar

  1. Uppfostran
  2. Läxläsning
  3. Ställ krav på läraren
  4. Sök er till skolor som ni tror på och som uppvisat bra resultat över tid
  5. Bosätt er där ni tror andra familjer delar er syn på världen
  6. Se till att era barn motionerar/rör på sig
  7. Håll er uppdaterade på vad barnen gör i skolan och hur det går för ert barn

Uppfostran
Det viktigaste är att ge barnet en trygg anknytning till en eller flera vuxna, fördelaktigt föräldrarna. Det här är ingenting som går fort – att lämna över sitt barn till ett dagis vid 18 månaders ålder anser jag är helt förkastligt, samtidigt som jag har full förståelse för att vissa föräldrar nödgas att göra detta på grund av ekonomiska betingelser. Går det att undvika så gör det. Man måste också som förälder lära sitt barn hur man beter sig i ett klassrum, i en matsal, hur man är mot sina vänner och hur man fungerar i en grupp. Ett älskat och väluppfostrat barn kommer med största sannolikhet komma längre i livet än ett barn med motsatt bakgrund.

Läxläsning
Se till att ditt/dina barn gör sina läxor, se till att ni är med och förhör dessa läxor, arbeta med positiv förstärkning så att ert/era barn lär sig vikten av att göra sina läxor. Läs mycket med era barn, se till att era barn läser på egen hand när barnet har knäckt läskoden. Avsätt tid till att barnet läser, räknar och skriver varje dag, oavsett om barnet blir tilldelat läxor från skolan eller ej. Arbeta mycket med barnets läsförståelse – se till att ert/era barn förstår det som det har läst. Läsning är en aktiv aktivitet – inte en passiv.

Ställ krav på läraren
Ert/era barn har rätt till en utmanade skolgång; varje elev ska nå sin fulla potential och det innebär att bara för att ett barn når målen – vilka är oerhört lågt ställda – ska inte progressionen upphöra. Se till att ert/era barn får utmanande uppgifter, att skolan ombesörjer barnets behov gällande utveckling inom framför allt ämnena matematik och svenska.

Sök er till bra skolor
Sök er till bra skolor som ni tror på och som uppvisat bra resultat en längre tid. Ställ er i kö tidigt, redan vid födseln. Kötid, syskonförtur och närhetsprincipen är det som avgör om man kommer in på en skola eller ej. En skola med en dålig subkultur kan få förödande konsekvenser på ett barns skolgång, se således till att undvika dessa ”ghettoskolor”.

Bosätt er där ni tror andra familjer delar er syn på världen
Barn påverkas självfallet i stor utsträckning av sina gener, men den andra viktiga påverkansfaktorn är omgivningen, i synnerhet vilka kompisar som barnet har. Bosätt er där ni tror andra familjer delar era värderingar angående skola, uppfostran, värderingar och kultur. Flytta ifrån dysfunktionella områden – ni kommer bara att drabbas i form av ett barn vars influenser enbart är negativa.

Se till att ert barn motionerar/rör på sig
Allt fler barn sitter inne och spelar eller surfar på nätet – se till att barnen är ute varje dag, helst en timme. Det ger bättre sömn, det blir lättare att koncentrera sig och det gynnar fysiken även i vuxen ålder.

Håll er uppdaterade på vad barnen gör i skolan och hur det går för ert barn

Se till att hålla er a jour på vad som görs på lektionerna, läs veckobreven, och fördjupa barnets kunskaper inom dessa områden. Det går alltid att lära barnet lite mer om ett specifikt ämne, även om ni anser att ert barn kan multiplikationstabellerna upp till tio kan ni lära dem upp till tolv, sedan till 15, 20 och så vidare. Samma sak gäller inom svenska – man kan alltid bli bättre på att stava, använda skiljetecken, skriva med fin handstil eller lära sig fler ord. Nöj er aldrig med kunskapskraven som står i läroplanen – se till att ert barn ständigt blir bättre på alla områden hela tiden.

Avslutande ord

Ingenting av den utvecklingen vi ser inom skolan i dag borde förvåna – allt staten rör vid blir inte till guld, tvärtom – det slutar i princip att fungera i sinom tid. Skolan, sjukvården, polisen, rättsväsendet, järnvägar, bilvägar, pensionerna, militären/försvaret, universiteten och högskolorna, lönerna för alla inom offentlig sektor med några undantag för politiker, vissa jurister och läkare, är alla saker som inte är som de borde. Att tro att skolan skulle skilja sig – eller att det går att lösa – från resten av offentlig sektor visar enbart på en naivitet av stora proportioner. Skolans kris, sjunkande resultat och ökade kostnader finns det ingen politisk lösning på – det handlar till viss del om normer i samhället; alldeles för många har i dag en antipluggmentalitet som vinner laga kraft hos en allt större del av befolkningen, därför kommer skolans kris att fortsätta, den kommer att bli värre – vilket gör att skolan kommer att bli dyrare att administrera – och allt fler kommer uppleva skolan och inlärning som någonting besvärande. Hittills har många i Sverige klarat sig tack vare en socialdemokratisk protektionism – vi har stängt ute mycket av världens globala konkurrens genom att hålla utländsk arbetskraft borta från vår arbetsmarknad, nu är den tiden snart förbi och allt fler kommer få det allt tuffare att slå sig fram på en allt mer avancerad arbetsmarknad. Skolan eller politiker vet inte vad framtiden har i sitt sköte och vi vet därför inte exakt vilka kunskaper som kommer behövas, jag vågar dock påstå att läsa, räkna och skriva – både för hand och på dator – kommer vara basfärdigheter som de flesta kommer att behöva behärska för att klara sig. I dag är det allt fler vuxna som inte kan uttrycka sig i skrift, baskunskaperna är så pass undermåliga att de inte kan kommunicera skriftligt trots 9-12 år i skolan. Det om något är ett underbetyg för skolan som institution – och för detta betalar vi massvis med pengar.

Vilka ljusglimtar finns då? Med tanke på hur dåligt saker och ting fungerar för många medborgare kan ett privatiserande – i ordets rätta bemärkelse – börja ta form. Allt fler resursstarka kommer vilja skärma av sig från ”ghettoskolor” och antisocial kultur, där kan ett motstånd uppstå i missnöjet med hur skolan sköts i dag. I övrigt ser jag inte att skolan som institution går att ”fixa till” via politiska kanaler – endast medborgarnas inställning till skolan och kunskapsinlärning kan råda bot på krisen – och det finns det inga tecken på.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *