Slopa humanismen eller slopa totalitarismen?

FlyktingarDet är först när vi namngett ett spöke som vi kan börja förstå varför det hemsöker oss.

Vad är det egentligen vi talar om när vi frågar oss huruvida Europa klarar av att ”absorbera” en miljon migranter? Att EU:s befolkningstäthet skulle öka från 117,4 till 118,3 personer per kvadratkilometer är knappast ett större problem. Istället handlar det om att de institutionella förutsättningar som råder i Europa sätter nyanlända i kraftig ekonomisk beroendeställning till sina värdländer. Det handlar om irrationella utbildningsmonopol, om arbetsmarknadslagstiftning som gör det olagligt att erbjuda människor jobb och om hyresreglering som gör det olagligt att erbjuda människor bostäder. Prismekanismen har satts ur spel där den behövs som mest.

Entusiasmen inom den allians av socialister och socialliberaler som anfört att välfärdsstat går att kombinera med stor invandring kan nu vara på väg att falna. Det är som att drömmen om det kosmopolitiska folkhemmet dog med den lille pojken som spolades upp på stranden i Bodrum. Välfärdsstaten är och förblir ett nationellt projekt, såsom ekonomipristagaren Gunnar Myrdal betonade i sina skrifter, en realitet som betingar ett högt mänskligt pris.

Problemformuleringen kring dagens flyktingkris brukar konstrueras i termer av migranters eventuella rätt eller orätt att korsa vissa landgränser. I skymundan hamnar den spegelvända men kanske mer grundläggande frågan om huruvida stater har rätt att hindra migranter från att komma in. Denna dörr kan dock inte öppnas utan att folkhemmets överlevnad också ställs på sin spets: om staten inte ens har rätt att råda över sitt eget territorium – vilken roll blir då kvar?

Ryggmärgsreaktionen att inte öppna sådana dörrar är ett carte blanche för statens oinskränkta våldsmonopol och för att rättigheter ytterst kan utfärdas och dras in enligt nyck, eller, om man så vill, för ett kungadöme av Guds nåde. Ludwig von Mises använde flitigt benämningen etatism för denna, i grunden totalitära regim, som en antites till humanism och frihet.

Det är etatismen som spolar upp döda barn på stränder kring Medelhavet. Men etatismen kan serveras med såväl dåliga samveten och konformistisk välvilja som med kallhamrad ”realism”. De invandringskritiska partierna har plockat enkla poäng genom att identifiera att det finns stunder i historien då man måste välja mellan staten och humanismen. Man kan förstås hävda att de väljer fel, men problemet för etablissemanget är att de har varit alltför konsekventa. Idén att omfattande subventioner av fattigdom genom välfärdsstaten, tillsammans med ett omfattande inflöde av fattiga människor från tredje världen, inte skulle ge upphov till ökat invandringsmotstånd har i bästa fall visat sig vara önsketänkande.

Att murar byggs och taggtråd reses mellan länder är den tragedi som följer när staten rotar i ett folks fickor och kedjar fast ett annat vid beroendets bojor. Hjärtan stelnar så lätt under hot om våld och kan blott öppnas av fri vilja.

27 reaktioner på ”Slopa humanismen eller slopa totalitarismen?”

 1. Om du upphäver gränserna innan du har delat ut statens egendomar till medborgarna är du varken humanist eller antitotlitär. Du är bara en simpel tjuv.

 2. ”Entusiasmen inom den allians av socialister och socialliberaler som anfört att välfärdsstat går att kombinera med stor invandring kan nu vara på väg att falna.”

  Ja, utan tvekan.

  ”Ryggmärgsreaktionen att inte öppna sådana dörrar är ett carte blanche för statens oinskränkta våldsmonopol och för att rättigheter ytterst kan utfärdas och dras in enligt nyck”

  Absolut inte. Staten (government ) är i grunden ett separat och oberoende fenomen i relation till gränser. Man kan ha gränser utan stat och även vise versa. Fria och självstyrande individer upprättar också gränser och maffialiknande utpressning kan föregå även helt utan gränser.

  Sen förefaller de två fenomenen att alltid sammanfalla med varandra i dagens värld och dessutom förvirras frågan av att stat, i bemärkelsen government, heter samma sak som stat i folkrättslig bemärkelse men dessa två begrepp betyder helt olika saker.

  Min uppfattning är att ”fri immigration”, av det slag vi nu ser i Sverige, stärker statens (government) makt relativt medborgarna via klassiska söndra och härska mekanismer. All existerande gemenskap mellan de befintliga medborgarna vattnas ut och krossas över tiden. Eftersom man samtidigt gör allt för att försvaga den traditionella familjen går man i riktning mot ett atomiserat samhälle med mycket låg grad av tillit mellan innevånarna. Den enda relation som till slut finns kvar är individens direkta beroende av staten.

  Att försvaga staten uppnås realistiskt främst genom stark lokal och regional sammanhållning, som kan utgöra en motvikt eller helt eliminera behovet av centralmakt. Schweiz och det tidiga USA är bra exempel på detta. Hade man tillåtit ”fri invandring” till dessa samhällen av den typ vi nu ser hade man krossat dessa nationer, dvs. folkgruppernas identitet och sammanhållning. Detta är uppenbart självklart och fria människor går aldrig med på det.

  Mångkultur, i bemärkelsen att stora grupper med helt skilda grundvärderingar lever inom samma gränser, leder nästan säkert till totalitär diktatur över tiden, eftersom det inte är staten som försvagas utan tvärtom alla motvikter till densamma som elimineras.

  1. @ Utlandssvensk

   I en helt fri värld hade naturligtvis många människor aldrig flytt. Vi har alltså det grundläggande problemet att vi inte har frihet utan att det finns krafter som styr oss.

   Kan det vara frimurarna? Det ska vara möjligt att sända hela textpartier in i andra människors hjärnor och sedan få dem att skriva detta eller tala det. Så arbetar frimurarna för att förstöra för kristna och andra grupper, exempelvis muslimerna. En del av dem hymlar inte om att det är krig de vill ha. De påstår kanske att de vill ha en marknad och väljer in företagare och chefer i logerna.

   Men endast för att kunna styra dem.

   1. @Dan

    Ja tänk vad frimurarna måste ta till när de förgäves letar efter krigslystna kristna och muslimer! 😀

   2. @ Jonas Ek

    Ja, de för oss till helvetet medan de ivrigt försäkrar oss om motsatsen, med sitt tomma tal, då de för dyra pengar ska etablera internationella domstolar som har ett högt symbolvärde, låt vara mycket kortsiktigt. Blott få kommer in för rätta och då ska massor med människor ha dött innan.

    Nej, det är bättre om man ser verkligheten som den är och kompromissar, skriver avtal mellan nationer. Då kommer ingen kunna förlita sig på en rätt som ändå inte fungerar då den är godtycket i pragrafers klädnad.

    Frimureriet är en parallell stat. De stängde den konstitutionella dörren i Ryssland och öppnade vägen för bolsjevikerna. Och alltid detta ”nödvändiga krig”!

   3. @Dan

    Hur skulle det se ut om alla kan skriva avtal till höger och vänster, nej acceptera verkligheten som den är och inse att frimureriet har uppkommit som svar på marknadens misslyckande. Det är en dynamisk process där marknaden möjliggörs och förbättras av de auktoritära krafternas ständiga intervenerande, särskilt miljön gynnas. Tar du bort frimureriet parallella stat kommer något annat värre och då är du tillbaka på ruta ett med anarki och död.

    Men allvarligt talat, hur definierar du en stat? Du har undvikit den frågan ett tag nu.

   4. @ Jonas Ek

    Med ”stat” menar jag den högsta normgivande enheten inom ett territorium, ”spelplanens beskyddare”.

    Staten ska styra ett territorium, alltså lagstifta över det. Lagstiftningen innebär att en spelplan anlägges som möjliggör ett harmoniskt samspel mellan invånarna i staten.

    Ludwig von Mises lärde att ekonomi och praxeologi inte värderar. Ekonomisk aktivitet innebär att människor enskilt eller i samverkan svarar på andras efterfrågesignaler. En utbjuden vara köps då köparen svarar på säljarens efterfrågan av pengar.

    Men det är inte säkert att alla våra önskningar kan förverkligas på marknaden. Där kan vi förverkliga de önskningar vi har som kopplats till betalningsförmåga. Vårönskan om en god miljö, om en produktion som är så kretsloppsoptimal som möjligt, fordrar att vi lägger en viljeinriktning på det ekonomiskt-praxeologiska synsättet. Vi vill att utfallet av de ekonomiska aktiviteterna ska bli en så bra miljö som möjligt. Därför måste vi, med hänsyn till vad vi lärt från Mises m fl, manipulera de ekonomiska variablerna så att marknadsutfallet går i den riktning vi vill. Att ingreppen i naturen blir acceptabla, att hälsoeffekterna av produktion och konsumtion blir godtagbara.

    Staten får gå in med krav på hur exempelvis bränsleförsäljning ska gå till, inte bara för att skydda allmänheten mot explosiva varor utan också för att det ska finnas lönsamhet för aktörerna på marknaden att sälja ekologiskt godtagbara alternativ och för konsumenterna att löpa det slagets bilar.

    Ett enskilt företag är för litet för att kunna skaffa denna spelplan.

   5. @Dan

    Ok, tack för definitionen och försvarstalet!

    Samhället/ekonomin är för komplext för att anlägga en allmän ”spelplan”, mänsklig interaktion går inte att reducera till ett ”spel”. Det du förespråkar är istället ett ramverk som krävs för statens maktapparat. Alla människor har rätt att välja om och vilka regler de vill leva efter. Dessutom torde ju de motsättningar som mot förmodan reduceras genom statens harmoniserande förstärkas mellan olika staters medborgare.

    Du skriver att det som inte marknaden kan erbjuda mot betalning måste skötas av staten; det är ju givetvis missledande eftersom långt fler än staten står till förfogande för att lösa människor önskningar. Dessutom så vet vi att om staten vill göra en god gärning måste den först begå en skadlig gärning. Sen tillkommer mellanhandskostnaderna.

    När det gäller miljö så är det en rättsfråga, allt annat är miljöförstöring. Att tro att centralplanering kan minska negativ miljöpåverkan är att ha skygglapparna på för vad socialism innebär vad det gäller slöseri och vansinne.

    Vad skönt att du också tror att enskilda företag är för små för den här kriminaliteten du förespråkar.

   6. @ Jonas Ek

    Vad skulle ekonomi vara för vetenskap och vad skulle politiken vara för tillämpning av den om allt som lämnas åt sig själv skulle fungera bättre utan spelplan? Kan du tänka dig att avskaffa hela den offentliga (offantliga) sektorn och sedan tro att allt sköts bätte av sig själv än med en spelplan?

    Staten ska inte verka för kriminalitet utan just i Mises anda verka för motsatsen! Så behövs en spelplan för att marknadsaktörernas arbete ska ge ett så positivt resultat som möjligt. Jag är alltså inte ute efter att staten ska agera i individernas ställa. Nej, för mig kan domstolar, fängelser m m, liksom det sociala, gärna läggas ut på entrepenad. Jag säger inte att det måste ske men att vi måste tänka nytt för att kunna få mer för givna medel torde vara tveklöst.

    Jag tror att ett system med centralbanker och banker som kan tillverka pengar ”ur luft” skapar rikare samhällen än samhällen där räntehöjningen stryper ekonomisk aktivitet på ett tidigare stadium, Ja, vi har centrala myndigheter, som kan vara statliga, det stämmer, men jag tror att marknaden måste skötas med omsorg för att fungera smidigt, precis som man då och då måste rengöra och olja en maskin för att den ska kunna fungera optimalt.

   7. @Dan

    Vad finns det för auktoritär framtvingande spelplan inom vetenskapen?

    Den spelplan av regler du tror måste cementeras av en statsmaffia är en illusion, de som behöver spelplansregelpaket kan i så fall köpa den produkten. Det arbetet läggs ner flera gånger om idag för att hantera alla de statliga reglerna.

    För de flesta så kommer det inte behövas någon komplex spelplan för en rättsprocess. Målsägande och den tilltalade kan helt enkelt deklarera sin position i frågan. Rättsprocessen kan fortgå oavsett om den tilltalade tycker att brottet är rätt eller fel.

    Din stat är välkommen att bekämpa kriminalitet men tvinga inte andra att finansiera den, det är kriminellt. Mises hade självklart inte rätt i allt han tyckte och tänkte, men fortsätt läsa, fastna inte bara vid hans enda strunt, som han dessutom inte kunde utveckla och försvara. Hans minarkism är för övrigt lättare att förstå och förlåta än dagens minarkister.

    Ingen centralplanerare har visats sig överlägsen de frivilliga utbytenas omsorg om ekonomin.

 3. Det är nog ingen här som hävdar att staket och portkoder är illegitima, så länge de definieras i enlighet med äganderätten. Om den ”fria rörligheten” skall förstås som en total avsaknad av gränser i den meningen så har den nog få försvarare, men detta innebär inte per automatik att staten – en institution som tvärtom kränker privategendomen – har rätt att upprätta gränser på helt andra grunder.

  1. Fast din respekt för ”äganderätten” tycks ju tämligen frivol eftersom du argumenterar för öppna gränser utan att nämna att du då konfiskerar statligt ägande. Börja med att argumentera mot statligt ägande så ska du se att motståndet mot dina öppna gränser löser sig av sig självt.

   1. Som tidigare nämnt finns det pragmatiska skäl till varför välfärdsstater måste ha restriktiv invandring. Däremot ser jag ingen logiskt nödvändig koppling mellan att korsa en statsgräns och att konfiskera egendom. Gör du?

   2. Medborgarna äger statens resurser gemensamt. När du vill upphäva alla gränser medan transfereringssystem och statligt ägande och fri sjukvård fortfarande finns till så förespråkar du konfiskation av medborgarnas gemensamma ägande. Ergo, du saknar respekt för äganderätten. Respekt för äganderätten är centralt för libertarianismen och det som skiljer libertarianismen från vänsteranarkismen.
    Det enda moraliska vore om du argumenterade för att avveckla statligt ägande och transfereringssystem först. För att sedan eventuellt tala om öppna gränser sedan.

   3. Klas! Hur kan du bli delägaren i något som t.ex. har tagits från din granne utan grannens medgivande? Hur kan man bli delägare i resurser som är ihopsamlade genom våld eller hot om våld enbart genom att födas i Sverige? Är inte att födas mer eller mindre samma sak som att invandra till Sverige och anses få en del av den s.k. statliga egendomen?

   4. @Göran
    Det argumentet kan du göra om allt ägande. Ägande är inte moraliskt.
    Skall du upphäva arvsrätten? Skall du skärskåda allt ägande och gå tillbaka i tiden tills du hittar något omoraliskt och sedan upphäva det? Skall alla som äger någonting idag vara tvungna att rättfärdiga det moraliska i att de äger det?
    Du är, såvitt jag kan bedöma, vänsteranarkist. Och det är väl inget fel i det. Men då bör du ju också kalla dig vänsteranarkist, inte libertarian?

   5. @Klas. Du har rätt att ägande inte är en moraliskt. Ägande är etik. Moralen kommer in när du vill bryta etiken såsom att ta ut skatter.

    Arvsrätten kan vi mycket väl upphäva. Det är upp till varje individ att bestämma vad som ska hända med dennes ägande när denne dör och inte någon stats lagar. Arvsrätt kan träda in när den avlidne inte har sagt vad som ska hända med ägandet. Men efterlevande kan mycket väl få bestämma över någon arvsrätt. Det finns dessutom sedvänjor och hävd på detta område som kan användas i en skiljenämnd. Det behövs således inga statliga lagar på arvsområdet.

    Jag tror aldrig jag har kalla mig libertarian. Kanske har jag det, men inte vad jag kan minnas. Kan du hjälpa mig med att friska upp mitt minne Klas? Och hur kan jag bli en vänsteranarkist? Du har nog misstolkat mitt inlägg. Jag tycker det framgår ganska klart att jag är emot kollektivt ägande som har tillkommit genom våld eller hot om våld. Är inte det ganska långt ifrån vänster?

   6. @Göran
    Inget system är perfekt, att upphäva det ägande som finns i systemet med hänvisning till imperfektioner i systmet utmynnar i att attackera äganderätten, du kommer alltid kunna hitta imperfektioner och därmed blir du äganderättens fiende i alla system. Och, den här artikeln handlade om invandring så här är invandring ”det stora problemet” för att använda dina ord.
    Om arvsrätt har du rätt såklart.

   7. @Klas. Skönt att någon inser att inget system är perfekt. Fast rådande dogm är att staten inte är prefekt med det bästa av alla system medan den som förespråkar ett statslöst samhälle måste bevisa att det är 100 % perfekt och har 100 % lösningar på precis allt.

    Det som etatister har svårt att förstå är att anarki innebär väldigt många lösningar på ett enda problem medan etatisten kräver en enda lösning som passar alla, vilket naturligtvis är en omöjlighet.

    Eftersom ämnet var invandring, innebär ovan att etatisten kräver en enda lösning på invandringen medan anarkisten inte gör det utan inser rent intellektuellt att lösningarna är många, där äganderätten står i centrum.

    Den invandring vi ser över Medelhavet är faktiskt ekonomiska emigranter som har fått ett ekonomiskt incitament att ta sig till Europa på grund av att europeiska länder struntar i äganderätten. Långsökt, men pengar tas faktiskt från ägande och ges till den som lyckas ta sig till Sverige bland annat.

 4. @Klas,

  Att medborgarskap ska jämställas med ägande är högst tveksamt med tanke på att de flesta förmåner som förknippas med ägande inte följer av medborgarskapet. Som medborgare har du t.ex. ingen reell rätt att sälja, hyra ut, pantsätta eller ge bort din ”egendom” i staten. Du saknar m.a.o. fri förfoganderätt och kan heller inte på annat sätt exkludera andra från ett visst andelsvärde som skulle motsvara din egendom.

  Snarare är det frågan om ett ingenmansland, vilket är skälet till att allmänningens tragedi träder i full kraft för statlig egendom, ett dilemma som uppkommer ur avsaknaden av väldefinierad äganderätt. Oägda resurser får fritt tas i bruk, så även om vi skulle anta att det fanns en logiskt nödvändig koppling mellan gränsöverskridande och offentlig konsumtion tror jag risken är stor att argumentet faller.

  1. Du bankar in en spik bra här Ola. Precis som du skriver kräver ägande att man har kontroll och förfogande över det man äger. Hur har man kontroll eller förfogande över något andel i staten?

   Dock kul om någon skulle kunna argumentera för att att man kontroll elller förfogande över sin egendom i staten.

   Tänk även på när s.k. statliga bolag har sålts. Har köpeskillingen betalats tillbaka till ägarna? Nej, den har bara försvunnit in i staten. Faktiskt kan hela summa ha betalats ut till personer utan svensk medborgarskap.

   1. @ Göran

    Den publika sektorn är ett spontant svar på marknadsproblem. Det är inte så att vi äger de stater och kommuner vi är medborgare respektive invånare av. Du har missförstått detta. Att du därtill inte ser marknaden som den humanitära kraften som ger människor vad de vill ha och som ger mer när den utvecklats mer är ju helt uppenbart.

    Du vill slopa humanismen och frågan är: Ska människor inte kunna fly undan stater som knappast regeras av humanitära frihetstankar? Den stat du ogillar är på många håll militärt stark och använder styrkan mot de egna invånarna. Ska andra stater och medborgare bara se på?

   2. @Dan. Hamnade ditt inlägg på fel ställe? Jag kan inte se att det har någon relevans med mitt inlägg som synpunkt på Ola Nevanders inlägg.

 5. Ola Nevander
  Ok, ta de som idag är pensionärer och hela sina liv har skött sig, betalat in till pensionssystemet och levt i det system som var dem givet. Du vill ju upphäva det enda av värde som finns kvar av detta ”sparande” och lämna dem att svälta på gatan. Eftersom du förordar att lämna ut statens ägande, som deras arbete har skapat, till hela världens befolkning, utan motprestation. Och så har du mage att kalla detta ”humanism”!

  Det endra rimliga vore att förorda att statens egendom delades ut till befintliga medborgare efter hur många pensionspoäng som de har samlat ihop under sina liv. Om du hade haft någon som helst respekt för äganderätten och för andra människor. Men det gör du inte, du förordar som sagt någon sort ”allt åt alla” linje. Varför insisterar ni ”öppna gränser” argumentatörer att kalla er libertarianer när er respekt för äganderätten är så otroligt låg? ”fritt tas i bruk”, du vill ju bara ha rätt att lämna ut det som andras arbete har skapat till ”fri plundring”. Precis som en ordnär vänsteranarkist.

  1. @Klas! Det är ganska enkelt att tar reda på hur mycket varje medborgare har betalat in i pensionspengar, vilket sker vi arbetsgivaravgiften. Betala sedan tillbaka till varje enskild individ. Det håller jag helt med om ska ske. Det du eller jag har betalat in ska inte späs ut till invandrare.

   Det finns dock ett problem. De pengar du har eller jag har betalat in finns inte längre. Hela pensionssystemet är ett ponzibedrägeri. Dessutom har anställda i offentlig verksamhet inte betalat in några pengar till sin egen pension. Alla som jobbar privat betalar in för sin pension och även för offentliganställdas pension.

   Men, invandringen är inte det stora problemet i denna ”härva”. Det största problemet är det sakta strypandet av privat verksamhet.

   1. Viktig poäng från göran här: Vad är det du vill ska delas ut?

    Staten har inga pengar, enbart skulder och krediter som kommer bli värdelösa, så det finns inget att ta av för att betala mormors pension.
    Staten är ”delägare” i all mark i landet, men äger nästan ingenting på egen hand. Tycker du att mormors tomt ska styckas upp i 9 000 000 bitar och delas ut eller bör den tillfalla mormor? Gäller detta även för andra markägare?
    Ska vägnätet delas upp så att du äger varje niomillionte meter av väg eller ska det låtas tas i bruk av de som behöver vägen i fråga?

    Hur ska kollektivt ägande delat med millioner andra någonsin kunna administreras rättvist? Hur ska det kunna delas upp rättvist? Vem har sista ordet i uppdelningen av kollektivt ägande? Hur värderar vi en tjänstebil mot ett hyreshus betalt av staten? Hur många kollektiva kostymer går det på ett rosenbad?

    Ett försök att dela upp staten på ett rättvist sätt är jag övertygad skulle leda till en ”ny fransk revolution” där idealist efter idealist kuppar till sig kontrollen övertygad om att just hans variant av rättvisa är den rätta. Bättre då att låta allt falla och bygga upp en ny infrastruktur från grunden.
    Vid saker som vägar, el och vatten bör den som hinner muta in egendomen först få den, då det ger störst möjlighet för lokalbefolkningen att ta kontrollen.
    För att kunna tjäna något på sin nyfunna egendom måste de dessutom ”marknadifiera” den, så att en hållbar infrastruktur snabbt kan tas i bruk, oavsett vem som råkar äga den så har alla chans att utnyttja den (eller sponsra byggandet av ny infrastruktur om man så vill)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *