Regeringen och bolånepopulismen

Som så många gånger tidigare har vi på sistone kunnat urskilja en del klagovisor i tidningar och TV rörande att bankernas bolåneräntor inte har sänks i betydande mån, trots att vissa estimat tyder på att bankernas egna upplåningskostnader har minskat. Denna gång är det en rapport från finansinspektionen som fått såväl statsminister Fredrik Reinfeldt som finansmarknadsminister Peter Norman att framställa sig som låntagarnas och allmänhetens försvarare gentemot bankerna genom att kräva lägre räntor. Den naiva slutsats som många kritiker vill dra är att bankerna har blivit ännu girigare och att de giriga bankdirektörerna (och, får man förmoda, kapitalister i allmänhet) lite godtyckligt kan styra prisbildningen på marknaden, utan realekonomiska grunder. Många ekonomijournalister tycks ha bestämt sig för att räntorna är ”för höga” – detta utan att ha något direkt kriterium för vad som är ”för högt”. Utgångspunkten verkar vara att inga ekonomiska lagar existerar, utan att bankerna när de vill tjäna mer pengar på konsumenternas bekostnad helt enkelt ser till att höja sina marginaler. Punkt.

Så enkelt är det naturligtvis inte. Och det är verkligen sällan man får läsa ens några raders analys av vad som faktiskt är orsaken till marginalförändringarna.

Svenska folket är mer skuldsatt än någonsin tidigare. Detta beror uteslutande på att man under lång tid från politiskt håll har uppmuntrat till skuldsättning och bestraffat sparande genom inflation, skeva skatteincitament och direkta subventioner av olika slag. I grova drag var det sådan politik som orsakade den finansiella kris som slog emot världen för några år sedan. I sviterna av krisen har bankerna gjort sitt bästa för att krympa sina balansräkningar och minska sin finansiella hävstång. Detta är helt naturligt och en steg på vägen för att eliminera de ekonomiska obalanser som alltid byggs upp under en högkonjunktur. Med österrikisk terminologi trånar den privata sektorn efter deflation eftersom skuldsättningen hos hushåll, banker och företag helt enkelt har varit ohållbart hög. Ur detta perspektiv är bolåneräntorna inte alls för höga, utan för låga.

Företagsekonomiskt sett innebär resonemanget att bankerna under recessionen har gått emot en affärsmodell som relativt sett bygger mer på lönsamhet än på volym. Man har insett att det faktiskt kan gå snett när man lånar ut pengar. Bankverksamhet handlar trots allt inte bara om att ge ut krediter. Kreditgivning betalar sig inte om låntagarna inte kan betala tillbaka, och med ränta dessutom. Det är liksom återbetalningen som är hemligheten.

Centralbanksdirektörer och politiker är däremot inga affärsmän. De gör sitt bästa för att krediter ska beviljas förutsättningslöst och på löpande band, och gärna till högriskindivider, som är många till antalet och en nyckelgrupp inom väljarkåren. I den mån som centralplanerarna lyckas påverka utlåningen i expansiv riktning (exempelvis genom låga styrräntor eller direkta likviditetsinjektioner) till en marknad som borde vara mättad är det naturligt att affärsbankerna höjer sina riskpremier.

Som alla andra varor tillkommer (sunda) krediter endast genom uppoffringar. Tillgången på ekonomiskt hälsosamma krediter är med andra ord begränsad och måste ha en tydlig koppling till det samhällets ackumulerade besparingar, annars kommer marknadsprocessen att vändas emot sig själv. Räntebildningen kan därför inte heller styras genom godtyckliga dekret eller önsketänkande utan att ekonomiska obalanser uppstår. Om man nu tycker att bankernas räntor mot allmänheten är för höga borde man sluta med den inflationistiska politiken och tillåta människor att börja spara istället.

Vad som verkar vara bortblåst är allt prat om buffertar och nödvändigheten av att ha ett välkapitaliserat banksystem. Varifrån finansinspektionen och kören bakom den menar att dessa buffertar långsiktigt ska komma ifrån om inte bankerna får höja sina marginaler är ett mysterium. Men så är ligger det nog mer populism än ekonomisk analys bakom makthavares eviga skällande på bankerna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *