Jonatan Godtrogen: Epilog

Herr Godtrogen är en vis man med många fler år än jag bakom sig. Han gav mig mycket mer än en äventyrsberättelse. Under åtskilliga månaders samtal fick jag en överskådlig beskrivning av hans spännande livsfilosofi. En filosofi som genom åren hjälpt och visat honom vägen till ett fruktbart liv. Men det är en annan historia. Icke desto mindre vill jag lämna er med följande ord som avslutar hans dagbok.

”Min filosofi grundar sig på principen om självägandeskap. Du äger ditt liv. Att förneka detta innebär att en annan person har större rätt till ditt liv än du själv. Ingen annan person, eller grupp av personer, äger ditt liv och inte heller äger du andras liv.

Du existerar i tiden: framtid, nutid och dåtid. Detta manifesteras i liv, frihet och produkten av ditt liv och din frihet. Din välgång bestäms av de beslut beträffande ditt liv och din frihet som du fattar. Om du förlorar ditt liv förlorar du din framtid. Om du förlorar din frihet förlorar du din nutid. Om du förlorar produkten av ditt liv och din frihet förlorar du den del av ditt förflutna som ägnades åt att producera den.

En produkt av ditt liv och din frihet är din egendom. Egendom är frukten av ditt arbete, resultatet av din tid, energi och förmåga. Det är den del av naturen som du tar i nyttigt bruk och det är andras egendom som ges till dig i frivilligt utbyte och med ömsesidigt samtycke. Två människor som frivilligt utbyter egendom tjänar på det, annars skulle de inte genomföra bytet. Endast de har rätt att fatta beslut rörande dem själva.

Tid efter annan använder en del människor våld eller bedrägeri i syfte att ta från sina medmänniskor utan deras medvetna, frivilliga medgivande. Vanligtvis är våld initierat i syfte att ta någons liv, vilket är mord, att ta någons frihet, vilket är slaveri, eller att ta någons egendom, vilket är stöld. Detta är sant oavsett om handlingen begås av en ensam person, av de många gentemot de få eller till och med av myndighetspersoner med fina titlar och i respektingivande uniformer.

Du har rätt att försvara ditt liv, din frihet och din ärligt införskaffade egendom mot andras våldsamma aggression. Därför har du rätt att be andra om hjälp att försvara dig. Men du har inte rätt att initiera våld mot andras liv, frihet och egendom. Sålunda har du ingen rätt att utse någon person att initiera våld mot andra å dina vägnar.

Du har rätt att söka dina egna ledare, men ingen rätt att tvinga på andra dina ledare. Oavsett hur myndighetspersoner och politiker väljs är de endast människor och de har inga utökade rättigheter och kan inte ställa några krav som går före dem andra människor har. Oberoende av vilka fantasifulla omskrivningar som benämner deras agerande eller antalet människor som stödjer dem har myndighetspersoner ingen rätt att mörda, att förslava eller att stjäla. Du kan inte överlåta rättigheter du inte har själv.

Eftersom du äger ditt liv är du också ansvarig för det. Du hyr inte ditt liv från andra som kräver din lydnad. Inte heller är du slav under någon som kräver ditt offer. Du väljer dina egna mål med utgångspunkt från dina egna värderingar. Framgång och misslyckanden är båda nödvändiga incitament för att lära och växa. Vad du gör för andras skull, eller vad de gör för din skull, är dygdigt bara när det sker utifrån frivilligt, ömsesidigt samtycke. För dygd kan endast existera när det finns fri val.

Detta är grunden för ett sant fritt samhälle. Det är inte bara den mest praktiska och humana basen för mänskligt handlande, det är också den mest etiska.

Till problem i världen som uppkommit på grund av våld initierat av regeringen finns en lösning. Lösningen är att människorna i världen slutar be regeringen initiera våld å deras vägnar. Ondska orsakas inte enbart av onda människor utan också av goda människor som tolererar våld som ett medel för att uppnå egna mål. På så sätt har goda människor genom historien givit makt åt onda människor.

Förtroende för det fria samhället innebär en fokusering på den upptäckarprocess som finns naturligt inom värderingarnas marknad, i stället för en fokusering på en framtvingad vision eller mål. Att bruka myndighetsvåld i avsikten att påtvinga andra en vision är intellektuell lathet och får vanligtvis oväntade och oönskade konsekvenser. För att nå det fria samhället krävs mod att tänka, att tala och att handla – framför allt då det är lättare att göra ingenting.”

Kommentera på bloggen.