Frihetsdepartementet

Under senare tid har det med viss oro från statens sida observerats att så kallade ”frihetsfrågor” tycks väcka allt större intresse bland menigheten. Trenden är tydlig men tar sig uttryck på många olika sätt. Gemensamt för dem alla är att de försvårar statsmakternas arbete i att leda folket och rikets utveckling mot de mål som demokratiskt upprättats för det allmännas goda. De så kallade ”frihetsvännernas” verksamhet har klassats som inrikes terrorism men trenden är trots det svår att vända. Några exempel på deras aktioner är: vägran att skicka barn till allmän skola; vägran att inbetala löneskatt, bolagsskatt, moms och andra avgifter; utövande av licenspliktig näringsverksamhet utan vederbörliga tillstånd; handel med förbjudna varor; smuggling över rikets gränser; vägran att registrera vapeninnehav; ignorerande av Riksbankens sedelmonopol, med mera, med mera, med mera.

På sistone har kostaderna för att bekämpa terrorismen stigit lavinartat, samtidigt som skatteintäkterna fallit betänkligt. På grund av detta har riket försatts i en långsiktigt ohållbar situation. Därför har Regering och Riksdag nu beslutat att överge rättsvägen och istället med omedelbar verkan beröva rebellerna deras privilegier som svenska medborgare, vilket innefattar rätten till världens bästa skattefinansierade vård-skola-omsorg, statens humana socialtjänster, välförvaltade pensionsmedel, rättvisa rättssystem, kompetent polis, effektivt militärt beskydd, personlighetsutvecklande fritidsgårdar med mera.

För att underlätta statens utstötning av rebellerna inrättas härmed ett tillfälligt departement med tillhörande projekttjänst helt enligt förslag och formulering från några av rebellernas representanter. (Någon central ledare har inte kunnat hittas.)

Departementet 
för implementering av 
Libertarianska principer

(Frihetsdepartementet)

Departementet, som är nybildat och helt fristående från Riksdag och Regering, har i uppdrag att utverka ett antal enklaver i Sverige för att stärka individens rätt att använda sin fulla handlingsfrihet.

Departementet har inga skattefinansierade medel utan drivs av anhängare till den Libertarianska frihetsprincipen.  Staten Sverige frånsäger sig alla skyldigheter gentemot de individer som genom aktiva val övergår till de Libertarianska samhällsstrukturerna och erkänner äganderätten i dess fullhet för dessa individer och för all framtid. Staten har ingen rätt att på något sätt inkräkta på invånarnas frihet eller på minsta sätt kränka äganderätten till allt som anhängare av Libertarianska principerna uppfinner, äger eller skapar. De individer som bekänner sig till det libertarianska principerna  åtnjuter därmed ingen del av det svenska försvaret, rättsväsendet eller den polisiära myndigheten. Inte heller har den svenska staten något krav på sig att ta hand om skadade eller sjuka personer utan avsäger sig allt ansvar för de människor som avsäger sig svenskt medborgarskap. Allt engagemang sker helt på individens eget ansvar.

Projektledare sökes

Departementet för implementering av libertarianska principer, ”Frihetsdepartementet” söker nu en drivande projektledare för att samla de libertarianska krafter som utvecklats under de senaste decennierna. I befattningen ingår att projektledaren ska avveckla sig själv inom tre år. Projektledaren ska vara en samlande kraft för att leda arbetet med att möjliggöra det faktiska etablerandet av enklaver och/eller stärka individer som vill bo på befintlig ort helt fristående från den svenska staten enligt frihetsprinciperna.

Den vi söker är väl etablerad i samhället och väl införstådd i frihetens principer och har en väl utvecklad förmåga och erfarenhet av att diskutera ämnet och bemöta argument mot frihet. Som person är Du positiv, noga med fakta, principfast och trygg i dig själv. Du förstår den innebörden av uttrycket ”personlig handlingsfrihet”. Du har gedigen förståelse av verklighetsekonomi, hur välstånd skapas och gärna personlig erfarenhet av näringsverksamhet eller handel. Vi tror att Du drivs av en inre kompass som låter alla människor agera utifrån sina möjligheter, bära ansvaret för sina egna handlingar och deras konsekvenser. Dina drivkrafter är personlig frihet, längtan efter fredligt samarbete, avsky för våld  i alla former, även mot dem som hyser åsikter som avviker från dina egna.

För att kunna passa i den här rollen krävs det egen försörjning och att Du kan fungera som en inspirerande och principfast ledare. Vi tror inte du är felfri men kräver att du har en vision av det fria samhället och varje människas rätt att utvecklas i sin egen takt och under eget ansvar.
Vi förväntar oss att Du som axlar denna roll omgående kommer att tillåta människor att använda guld, silver eller vad de önskar som betalningsmedel, att hävda individens rätt att försvara sig i alla upptänkliga situationer.

Rollen som projektledare upphör efter tre år och Du har varken under tiden eller efteråt någon rätt eller myndighet över någon person eller grupper av personer som flyttar in i någon eventuell enklav eller som bor kvar i befintligt boende. Din enda roll är att i uppstarten marknadsföra, inspirera och visa var enklaverna kan ligga och sedan förväntas Du avgå. Du har efter projekttiden varken ansvar eller plikter mot individerna eller den svenska staten och är inte längre att betrakta som svensk medborgare.

4 reaktioner på ”Frihetsdepartementet”

  1. Jag ser inte orden frivillig medverkan… Det är synd för att det skulle anspela på att ide`n som sådan, hur fin den än verkar, har konkurrens, och det är konkurrens som garanterar att vi för det bästa möjliga ledarskapet… om det är ledaskap man behöver.

  2. Ovanstående tanke har funnits i mitt huvud i många år. Jag blir uppriktigt glad när jag ser att det inte bara är jag som grubblat på en idé likt den ni presenterar ovan.

    Var skriver man upp sig?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *