Lagen är korrumperad!

“Lagen är korrumperad!”

Så här inledde Frédéric Bastiat (1801-1850) sin essä Lagen.

En liten varning så här inledningsvis: ni positivrättare som inte anser att människan har rättigheter utanför de som staten garanterar oss kanske inte kommer hålla med. Men, ge det hela lite tankekraft så ska ni nog se att ni i slutändan ändå kommer hålla med. För, om människan inte hade några rättigheter före uppkomsten av stater, då äger staterna dessa rättigheter och kan sälja ut dem till högstbjudande, eller helt enkelt avskaffa dem.

Bastiats tes är att lagen tidigare varit ett redskap för att främja rättvisa, men nu är ett redskap för orättvisa. Den är inte bara vänd från sitt sanna mål, utan satt att söka ett helt motsatt. Vad är då rättvisa enligt Bastiat, och vad är lagens sanna mål?

Utgångspunkten för Bastiat är att vi alla begåvats med rättigheter av ingen annan anledning än att vi är till. Det finns (förenklat) två skolor – den positivrättsliga och naturrättsliga – när man diskuterar rättigheters uppkomst. Positivrättare menar att rättigheter skapas genom lag, medan naturrättare, som Bastiat, anser att rättigheterna är en naturlig följd av vårt ursprung som Guds skapelser. För den som inte tror på Gud hjälper argumentationsetiken oss att ha samma utgångspunkt.

Bastiat menar att vi inte behöver anmäla oss, eller inhämta en svåranskaffad licens, för att ha rätt till liv, frihet och egendom. Dessa rättigheter är absoluta och kan inte kränkas utan att förövaren ska straffas för sitt brott. I Bastiats ord: “… de är äldre än och överlägsna varje mänsklig lagstiftning. Det är inte för att människan har stiftat lagar som individ, frihet och egendom existerar. Tvärtom, det är för att individen, frihet och egendom existerar som människan stiftar lagar.”

Lagen är alltså till för att skydda individen, friheten och egendomen, och får sin legitimitet ur det faktum att vi alla har en mänsklig rättighet att försvara vår person, vår frihet och vår egendom. Stater såg dagens ljus när människor gick samman och organiserade denna sin rätt till självförsvar, och kanske anlitade en någon lämplig individ för att exekvera denna rätt. Men, människorna kunde inte delegera större befogenheter än de själva hade. I just detta faktum har den kollektiva rätten sitt existensberättigande, och även sitt uppdrag.

”det är för att individen, frihet och egendom existerar som människan stiftar lagar.”

Detta uppdrag är att, som Bastiat menar, att tillhandahålla rättvisa. ”Lagen är den samlade tvångsmakten organiserad för att hindra orättvisan – eller kortare, lagen är rättvisa.” (Bastiats egen kursivering.) I korthet menar Bastiat att lagens uppdrag är att hindra att den enes rätt inkräktar på någons annan när det gällerl egendom, liv, idéer, känslor, arbeten osv. När lagen fullgör sitt uppdrag och håller människorna inom rättvisans gränser (dvs. att människan inte kränker någon annans rätt till liv, frihet och egendom) kräver lagen inget annat av honom än en ren negation. Och det är just detta uppdrag som Bastiat menar att lagen inte längre fullgör. Vad är det då lagen gör? Och är det berättigat att kalla det korruption?

Bastiat levde i post-revolutionens Frankrike och upplevde hur Napoleon tvingats bort från makten, bara för att se folket understödja nya makthavare som inte mer än Napoleon avsåg att ge människorna åter sin frihet. Den politiska eliten talade för protektionism (tullar, handelsförbud, subvention m.m.), omfördelning av förmögenhet, ett socialiserande av samhället (att den politiska eliten skulle få sätta agendan för befolkningens liv genom ett spridande av “välfärd”, undervisning och moral) osv. Det var, som man lätt kan se, inte så stor skillnad mot dagens Sverige. Bastiats tankar är tidlösa, och lika aktuella idag som får 160 år sedan.

Lagen är inte längre en sköld, den är ett svärd, och detta svingas av makteliten för att slå ner på de mest korrumperade sätt. Att lagen är ett vapen för att styra massan har gjort att, som Bastiat säger, “politiska stridigheter och känslor, ja, hela politiken, får en överdriven betydelse.” Och ja, det är ju sant. Skulle lagen bara vara till för att skydda våra rättigheter, då skulle få vara intresserade av den. När den nu kan användas till de mest fantasifulla ändamål, och då den ger en stor grupp människor sitt uppehälle, då är den värd att stridas för.

Några konkreta exempel på lagen vänd från sitt sanna mål:

  • Istället för att bara hindra andra från att kränka vår äganderätt begränsar lagen kraftigt vad vi får göra med vår egendom (PBL, penningtvättslagar m.m.)
  • Istället för att skydda vår egendom beskattas vi till 70-80 procent, all inclusive (bensinskatt, inkomstskatt, moms, värnskatt, fastighetsskatt, osv.).
  • Istället för att skydda våra barn från övergrepp används de som försöksdjur i sociala laboratorier (skolor, dagis, förskolor) där deras medfödda egenskaper utraderas till förmån för könlösa ideal etc.
  • Istället för att värna vår rätt att kommunicera, övervakas och lagras vår kommunikation.
  • Istället för rätten att utbyta idéer och bygga vidare på andras framsteg hindras teknisk utveckling med patent och andra skydd för intellektuellt och kreativt arbete (här har inte beaktats de ekonomiska argument som finns för denna lagstiftning, utan endast resonerats kring lagens sanna mål)

Det franska folket hade på Bastiats tid ungefär samma problem som dagens spanska ungdomar har (läs mer om dessa här). Båda grupperna ser de hemska effekterna av att lagen korrumperats, men istället för att avskaffa korruptionen, så vill de själva använda den för att ge sig rättigheter de anser sig vara nekade.

Lagen är makthavarnas allra främsta redskap i styrandet av människor. Och just detta faktum kallas av Bastiat för korruption. Han tror att människan har i sig vad hon behöver för att styra sig själv, precis som den lilla babyn har i sig allt vad hon behöver för att växa. Människan, menar Bastiat, är förmögen att styra sig själv, och alla som säger motsatsen säger emot sig själva – för varför skulle herr X vara bättre på att styra herr Y än vad denna själv är om inte man samtidigt måste acceptera att herr Y är bättre än herr X på att styra herr X ? Den politiska eliten är inte mer kompetent än mänskligheten, för även de är människor.

Bastiats slutord är kraftfulla, även om man inte tror på Gud:

Gud har givit mänskligheten allt den behöver för att uppfylla sitt öde. Det finns en försynens samhällsordning, på samma vis som det finns en av försynen given mänsklig fysionomi. Samhällskroppen är också ämnad att harmoniskt utvecklas i frihetens öppna luft. Så bort med kvacksalvare och organisatörer! Bort med deras ringar, kedjor, krokar och tänger! Bort med deras artificiella metoder! Bort med deras sociala verkstäder, deras kommunala bostäder, deras etatism, deras centralisering, tariffer, universitet, statsreligioner, räntefria krediter, monopolbanker, deras regleringar, deras restriktioner, deras moralism och deras jämlikhet genom beskattning! Och efter att man förgäves har åsamkat samhällskroppen så många system, låt oss sluta där vi borde ha börjat. Låt oss avvisa alla artificiella system och äntligen pröva friheten – friheten som är att handla i förtröstan på Gud och hans verk.

Som rationella varelser varandes föremål för lagars konstanta tvång och krav bör vi ta oss en funderare på lagens egentliga syfte – är det att försvara människans medfödda friheter eller att styra henne enligt elitens önskemål och vision av det goda samhället och den goda människan?

Kommentera på bloggen.