Humanistens giljotin

"Humanisten i teorin är en terrorist i praktiken?"
"Humanisten i teorin är en terrorist i praktiken?"

[Utdrag från The God of the Machine, 1943.]

Den mesta skadan i världen orsakas av goda människor, och det sker vare sig på grund av olyckshändelser eller försumligt beteende. Det är istället ett direkt resultat av ett målmedvetet agerande som de anser vara motiverat av upphöjda ideal och hedervärda mål.

Detta är bevisligen sant; och det skulle heller inte kunna vara på något annat sätt. Andelen illvilliga, ondskefulla eller depraverade människor är nödvändigtvis begränsat, eftersom ingen art skulle kunna överleva om dess medlemmar vanemässigt och medvetet ägnade sig åt att skada varandra. Att förstöra är såpass simpelt att till och med en minoritet med konsekvent ondskefulla avsikter skulle kunna utrota en intet ont anande majoritet av välordnade individer. Mord, stöld, plundring och förstörelse står alltid till hands som varje individs möjliga agerande. Om det skall antas att endast rädsla eller maktutövning förhindrar detta – vad finnes att vara rädd för, och vem skulle utöva denna makt om alla individer var likasinnade?

Om all medveten skada som gjorts av kriminella skulle summeras, skulle antalet mord, den totala omfattningen av skada och förlust, vara negligerbar jämfört med summan av all död och förödelse som mänskligheten har åsamkat sig själv. Det är därför uppenbart att under perioder när miljontals blir dödade, när tortyr praktiseras, svält påtvingas, och förtryck blir policy, som nu är fallet i större delen av världen, och som det ofta har varit historiskt, måste det ske på befallning av en mängd goda människor, och till och med utföras direkt av dem, med anledning av vad de anser ett hedervärt uppsåt. När de inte själva utför handlingen, finnes de ofta dokumenterade såsom godkännande, rättfärdigande eller annorstädes urskuldande med sin tystnad och ovilja till diskussion.

Läs hela artikeln, av Isabel Paterson

Wikipedia om Isabel Paterson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *